Ubuntu

Cài đặt Apache2 trên Ubunut 22.04: Cấu hình WebDAV

Cài đặt Apache2 trên Ubunut 22.04: Cấu hình WebDAV

Chuẩn bị - Cấu hình WebDAV Folder - Hãy cài đặt SSL/TLS như bài: Cài đặt Apache2 trên Ubunut 22.04: Cấu hình SSL/TLS Tạo WebDAV Folder - Ví dụ: Tạo một thư mục [/home/webdav] và chỉ có thể kết nối với thư mục WebDAV bằng HTTPS. root@www:~# apt -y install apache2-utils...

Cài đặt Apache2 trên Ubunut 22.04: Basic Authentication

Cài đặt Apache2 trên Ubunut 22.04: Basic Authentication

Chuẩn bị - Cài đặt Basic Authentication để giới hạn quyền truy cập trên các trang web cụ thể - Username and password được gửi với dạng text on Basic Authentication. Vì vậy, hãy sử dụng kết nối an toàn với cài đặt SSL/TLS như bài: Cài đặt Apache2 trên Ubunut 22.04: Cấu...

Cài đặt Apache2 trên Ubunut 22.04: PHP + PHP-FPM

Cài đặt Apache2 trên Ubunut 22.04: PHP + PHP-FPM

Chuẩn bị - Cài đặt PHP-FPM (FPM : FastCGI Process Manager) để làm cho các script PHP được nhanh chóng. - Cài đặt PHP như bài: Cài đặt PHP 8.1 trên ubuntu 22.04 - Cài Apache2 như bài: Cài đặt Apache2 trên Ubunut 22.04 Install PHP-FPM root@www:~# apt -y install php-fpm...

Cài đặt Apache2 trên Ubunut 22.04: Kích hoạt Userdir

Cài đặt Apache2 trên Ubunut 22.04: Kích hoạt Userdir

Chuẩn bị - Kích hoạt userdir. Người dùng có thể tạo trang web trong thư mục chính của riêng họ. - Cài Apache2 như bài: Cài đặt Apache2 trên Ubunut 22.04 Enable Userdir root@www:~# a2enmod userdir Enabling module userdir. To activate the new configuration, you need to...

Cài đặt Apache2 trên Ubunut 22.04: Cấu hình SSL/TLS

Cài đặt Apache2 trên Ubunut 22.04: Cấu hình SSL/TLS

Cấu hình SSL/TLS để sử dụng kết nối HTTPS mã hóa an toàn Chuẩn bị - Nhận SSL Certificates từ Let's Encrypt nhà cung cấp SSL Certificates miễn phí như bài viết: Get SSL Certificates (Let's Encrypt)trên Ubuntu 22.04 Kích hoạt cài đặt SSL/TLS root@www:~# vi...

Get SSL Certificates (Let’s Encrypt) trên Ubuntu 22.04

Get SSL Certificates (Let’s Encrypt) trên Ubuntu 22.04

Khái niêm - Nhận SSL Certificates từ Let's Encrypt nhà cung cấp SSL Certificates miễn phí. - Ngày hết hạn của cert là 90 ngày. - Tuy nhiên, Systemd Timer kiểm tra và cập nhập certificates được bao gồm trong is Certbot package và bạn không cần cập nhập thủ công....

Cài đặt Apache2 trên Ubunut 22.04: Virtual Hostings

Cài đặt Apache2 trên Ubunut 22.04: Virtual Hostings

Chuẩn bị – Đã cài Apache2 như bài: Cài đặt Apache2 trên Ubunut 22.04 – Đã cài DNS Server tương tự bài: Cài đặt DNS Server trên Ubuntu 22.04: Internal Network. Và tạo thêm domain cùng các bản ghi A và PTR như sau: root@dns:~# vi /etc/bind/named.conf.internal-zones zone...

Cài đặt Apache2 trên Ubunut 22.04

Cài đặt Apache2 trên Ubunut 22.04

Cài đặt Apache2 để cấu hình HTTP Serer Chuẩn bị – Cấu hình mạng cho web server root@localhost:~# cat /etc/netplan/01-netcfg.yaml network: ethernets: ens33: dhcp4: false addresses: [192.168.64.6/24] routes: - to: default via: 192.168.64.2 metric: 100 nameservers:...