Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Use CGI Scripts

bởi | LPI, Ubuntu

Home » LPI » Ubuntu » Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Use CGI Scripts

Chuẩn bị

– Sử dụng các Script CGI (Common Gateway Interface)
– Cài Apache2 như bài: Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04

Enable Userdir

root@www:~# a2enmod cgid
Enabling module cgid.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2

root@www:~# systemctl restart apache2

Create a test page

Tạo test page CGI ở thư mục mặc định

– Sau khi kích hoạt CGI, các các Script CGI được phép thực thi trong thư mục [/usr/lib/cgi-bin] theo mặc định.
– Do đó, ví dụ: nếu Script Perl [index.cgi] được đặt trong thư mục mặc định này, thì có thể truy cập vào URL [http://(Apache2 Server)/cgi-bin/index.cgi] từ Web browser client.

# tạo một test script
root@www:~# cat > /usr/lib/cgi-bin/test_script <<'EOF'
#!/usr/bin/perl
print "Content-type: text/html\n\n";
print "Hello CGI\n";
EOF
root@www:~# chmod 705 /usr/lib/cgi-bin/test_script
# thử truy cập
root@www:~# curl localhost/cgi-bin/test_script
Hello CGI

Tạo test page GGI ở thư mục khác

– Nếu bạn muốn cho phép CGI trong các thư mục khác ngoại trừ thư mục mặc định, hãy định cấu hình như sau. Ví dụ: cho phép trong [/var/www/html/cgi-enabled].

root@www:~# vi /etc/apache2/conf-available/cgi-enabled.conf
# tạo mới
# chỉ định extension được xử lý dưới dạng CGI trên dòng [AddHandler cgi-script]
<Directory "/var/www/html/cgi-enabled">
    Options +ExecCGI
    AddHandler cgi-script .cgi .pl .py .rb

root@www:~# mkdir /var/www/html/cgi-enabled
root@www:~# a2enconf cgi-enabled
Enabling conf cgi-enabled.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2

root@www:~# systemctl reload apache2

– Tạo một test page CGI với user và truy cập vào trang đó từ bất kỳ Web browser client nào.

root@www:~# vi /var/www/html/cgi-enabled/index.cgi
#!/usr/bin/python3

print("Content-type: text/html\n")
print("<html>\n<body>")
print("<div style=\"width: 100%; font-size: 40px; font-weight: bold; text-align: center;\">")
print("CGI Script Test Page")
print("</div>")
print("</body>\n</html>")

root@www:~# chmod 755 /var/www/html/cgi-enabled/index.cgi

Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Use CGI Scripts

Tham khảo thêm

Cài đặt PHP 8.1 trên ubuntu 22.04

Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Virtual Hostings