MCSA

Home » MCSA
Profile trên ACTIVE DIRECTORY

Profile trên ACTIVE DIRECTORY

Khi các máy trong miền join vào miền, user nào login trên máy đó sẽ tạo 1 profile trong local của máy đó. Khi user này login vào các máy khác của miền, sẽ tạo các profile trong local của các máy đó. Roaming Profile - Để user login nhiều máy trong miền nhưng dữ liệu...

Active Directory – Domain Controller

Lời nói đầu: danh sách phát " quản trị mạng MCSA 2016" trên youtube của anh MCT Đặng Đình Công khá hay và chi tiết. Bài viết này tập hợp các video về Active Directory của anh. Cảm ơn anh kiến thức anh trao cho. Triển khai Domain Controller trên Windows Server  0:00:...

SHARE PERMISSION và NTFS PERMISSION

SHARE PERMISSION và NTFS PERMISSION

Tóm lược các vấn đề về quyền truy cập khi chia sẻ thư mục và quyền thư mục (NTFS permission) SHARE PERMISSION NTFS PERMISSION NTFS PERMISSION (6 BỘ QUYỀN STANDARD) SPECIAL PERMISSION (13 BỘ QUYỀN) Khung bị mờ là bộ quyền Special permissions (Các cấp Quyền đặc biệt mở...

Active Directory Windows Server 2019

Active Directory Windows Server 2019

Install Active Directory Cài đặt dịch vụ Active Directory Domain. Ở ví dụ này cài trên Windowserver 2019 có IP 192.168.126.201 Chạy PowerShell with quyền Admin và cài đặt AD DS. - Cài đặt AD DS with admin tools PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature...

Cài đặt máy chủ chia sẻ file – File server

Cài đặt máy chủ chia sẻ file – File server

Chuẩn bị - Máy ảo Windows server 2019 có IP 192.168.126.207 - Máy ảo client windows 10 pro có IP 192.168.126.206 Cài đặt share folder SMB Tạo folder "share" ở đường dẫn [C:\share] trên máy File Server Windows server 2019 và share folder này cho các máy client trong...

Tìm hiểu TCP/IP và IP v4

TCP/IP Là bộ giao thức Internet. Là một mô hình khái niệm và một tập hợp các giao thức truyền thông dùng trong mạng Internet Kiến trúc phân lớp: bộ giao thức TCP/IP có thể được coi là một tập hợp các tầng, mỗi tầng giải quyết một tập các vấn đề có liên quan đến việc...

Cài VPN trên VPS Windows Server

Cài máy chủ VPN trên Windows Server + Mở Server Manager và chọn [Add Roles and Features]. + Nhấn vào [Next]. + Chọn [Role-based or feature-based installation]. + Chọn [Select a server from the server pool]. Chọn tên máy chủ. Nhấn vào [Next]. + Tích chọn [Remote...

Cài đặt FTP Server trên windows server

Cài đặt FTP Server Chạy Server Manager và Click [Add roles and features] Click [Next] Chọn [Role-based or feature-based installation]. Chọn Host mà muốn thêm dịch vụ. Tích chọn [Web Server (IIS)]. (Tính năng FTP Server nằm trong tính năng Web Server (IIS) Các tính...