Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Configure mod_http2

bởi | LPI, Ubuntu

Home » LPI » Ubuntu » Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Configure mod_http2

Chuẩn bị

– Cấu hình [mod_http2] để sử dụng HTTP/2

– Cài server web như bài: Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Virtual Hostings

root@ATMA-Ubuntu22:~# hostnamectl set-hostname srv.dinhducthanh.com
root@ATMA-Ubuntu22:~# timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh
root@ATMA-Ubuntu22:~# reboot

+ Install Apache2

root@srv:~# apt -y install apache2

+ Cấu hình Apache2.

root@srv:~# vi /etc/apache2/conf-enabled/security.conf
# line 25 : thay đổi
ServerTokens Prod
root@srv:~# vi /etc/apache2/apache2.conf
# line 70 : thêm chỉ định server name
ServerName srv.dinhducthanh.com
root@srv:~# vi /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
# line 11 : thay đổi email của webmaster
ServerAdmin admin@dinhducthanh.com

+ Restart dịch vụ Apache2

root@srv:~# systemctl restart apache2

+ tạo virtualhost

root@srv:~# vi /etc/apache2/sites-available/node1.dinhducthanh.com.conf
<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot /var/www/node1.dinhducthanh.com
  ServerName node1.dinhducthanh.com
  ServerAdmin webmaster@node1.dinhducthanh.com
  ErrorLog /var/log/apache2/node1.dinhducthanh.com.error.log
  CustomLog /var/log/apache2/node1.dinhducthanh.com.access.log combined
</VirtualHost>
root@srv:~# a2ensite node1.dinhducthanh.com
root@srv:~# systemctl reload apache2

+ Tạo trang test

root@srv:~# mkdir /var/www/node1.dinhducthanh.com
root@srv:~# vi /var/www/node1.dinhducthanh.com/index.html
<html>
<body>
<div style="width: 100%; font-size: 40px; font-weight: bold; text-align: center;">
NODE1.DINHDUCTHANH.COM Test Page
</div>
</body>
</html>

– Cấu hình cài đặt SSL/TLS: Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Cấu hình SSL/TLS. (nhiều trình duyệt Web chỉ hỗ trợ HTTP/2 trên kết nối HTTPS)
+ Nhận cert từ letsencrypt

root@srv:~# apt -y install certbot
root@srv:~# certbot certonly --webroot -w /var/www/node1.dinhducthanh.com -d node1.dinhducthanh.com
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Enter email address (used for urgent renewal and security notices)
 (Enter 'c' to cancel): thanhdd.noc@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Please read the Terms of Service at
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.4-April-3-2024.pdf. You must agree in
order to register with the ACME server. Do you agree?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Y)es/(N)o: Y

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Would you be willing, once your first certificate is successfully issued, to
share your email address with the Electronic Frontier Foundation, a founding
partner of the Let's Encrypt project and the non-profit organization that
develops Certbot? We'd like to send you email about our work encrypting the web,
EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Y)es/(N)o: N
Account registered.
Requesting a certificate for node1.dinhducthanh.com

Successfully received certificate.
Certificate is saved at: /etc/letsencrypt/live/node1.dinhducthanh.com/fullchain.pem
Key is saved at:     /etc/letsencrypt/live/node1.dinhducthanh.com/privkey.pem
This certificate expires on 2024-08-29.
These files will be updated when the certificate renews.
Certbot has set up a scheduled task to automatically renew this certificate in the background.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
If you like Certbot, please consider supporting our work by:
 * Donating to ISRG / Let's Encrypt:  https://letsencrypt.org/donate
 * Donating to EFF:          https://eff.org/donate-le
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ Kiểm tra các cert nhận được

root@srv:~# ls /etc/letsencrypt/live/

– Kích hoạt SSL

root@srv:~# a2ensite default-ssl
root@srv:~# a2enmod ssl
root@srv:~# systemctl restart apache2

Configure [mod_http2]

– Có thể thiết lập nó cho từng virtual hosting

# cấu hình [mod_http2] cho bất kỳ web virtual hosting nào bạn muốn đặt
root@srv:~# vi /etc/apache2/sites-enabled/node1.dinhducthanh.com.conf
# thêm dòng [Protocols ***]
<VirtualHost *:443>
  Protocols h2 http/1.1
  DocumentRoot /var/www/node1.dinhducthanh.com
  ServerName node1.dinhducthanh.com:443
  ServerAdmin webmaster@node1.dinhducthanh.com
  ErrorLog /var/log/apache2/node1.dinhducthanh.com_ssl_error_log
  CustomLog /var/log/apache2/node1.dinhducthanh.com_ssl_access_log combined
  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/node1.dinhducthanh.com/cert.pem
  SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/node1.dinhducthanh.com/privkey.pem
  SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/node1.dinhducthanh.com/chain.pem
</VirtualHost>

<Directory "/var/www/node1.dinhducthanh.com">
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride All
  Require all granted
</Directory>
root@srv:~# a2enmod http2
Enabling module http2.
To activate the new configuration, you need to run:
 systemctl restart apache2
root@srv:~# systemctl restart apache2

Kiểm tra

– Xác nhận truy cập, nếu OK [HTTP/2] sẽ hiển thị

root@srv:~# curl -I https://node1.dinhducthanh.com/
HTTP/2 200
last-modified: Sat, 01 Jun 2024 06:47:47 GMT
etag: "99-619ce7a5c497c"
accept-ranges: bytes
content-length: 153
vary: Accept-Encoding
content-type: text/html
date: Sat, 01 Jun 2024 07:03:30 GMT
server: Apache

– Có thể thấy HTTP/2 trong tiêu đề phản hồi khi truy cập trình duyệt Web. Ví dụ dưới đây là trên Google Chrome.
Nếu HTTP/2 được bật, [Protocol] trong tiêu đề phản hồi sẽ chuyển thành [h2] như sau.
Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Configure mod_http2

Tham khảo thêm

Các Lệnh Cơ Bản Linux

Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04: Network Settings