Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Kích hoạt Userdir

bởi | LPI, Ubuntu

Home » LPI » Ubuntu » Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Kích hoạt Userdir

Chuẩn bị

– Kích hoạt userdir. Người dùng có thể tạo trang web trong thư mục chính của riêng họ.
– Cài Apache2 như bài: Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04

Enable Userdir

root@www:~# a2enmod userdir
Enabling module userdir.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2

root@www:~# systemctl restart apache2

Create a test page

– Tạo một page thử nghiệm với user và truy cập vào trang đó từ bất kỳ máy khách nào có trình duyệt Web.

root@www:~# su ubuntu
ubuntu@www:/root$ cd
ubuntu@www:~$
ubuntu@www:~$ mkdir ~/public_html
ubuntu@www:~$ chmod 711 $HOME
ubuntu@www:~$ chmod 755 ~/public_html
ubuntu@www:~$ vi ~/public_html/index.html
<html>
<body>
<div style="width: 100%; font-size: 40px; font-weight: bold; text-align: center;">
UserDir Test Page
</div>
</body>
</html>

Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Kích hoạt Userdir

Tham khảo thêm

Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Virtual Hostings

Cài đặt PHP 8.1 trên ubuntu 22.04