Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: PHP + PHP-FPM

bởi | LPI, Ubuntu

Home » LPI » Ubuntu » Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: PHP + PHP-FPM

Chuẩn bị

– Cài đặt PHP-FPM (FPM : FastCGI Process Manager) để làm cho các script PHP được nhanh chóng.
– Cài đặt PHP như bài: Cài đặt PHP 8.1 trên ubuntu 22.04
– Cài Apache2 như bài: Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04

Install PHP-FPM

root@www:~# apt -y install php-fpm

– Thêm Cài đặt trong Virtualhost mà bạn muốn đặt PHP-FPM

root@www:~# vi /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
# thêm vào trong phần <VirtualHost> - </VirtualHost>
    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/var/run/php/php8.1-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>
</VirtualHost>
root@www:~# a2enmod proxy_fcgi setenvif
Considering dependency proxy for proxy_fcgi:
Enabling module proxy.
Enabling module proxy_fcgi.
Module setenvif already enabled
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2

root@www:~# a2enconf php8.1-fpm
Enabling conf php8.1-fpm.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2

root@www:~# systemctl restart php8.1-fpm apache2

Create a test page

– Tạo [phpinfo] trong web-root của Virtualhost, bạn đặt PHP-FPM và truy cập vào nó, nếu [FPM/FastCGI] hiển thị thì không sao

root@www:~# echo '<?php phpinfo(); ?>' > /var/www/html/info.php

Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: PHP + PHP-FPM

Tham khảo thêm

Cài đặt PHP 8.1 trên ubuntu 22.04: Install Laravel

Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Virtual Hostings