Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Log Report: AWStats

bởi | LPI, Ubuntu

Home » LPI » Ubuntu » Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Log Report: AWStats

Install and Configure AWstats

– Cài đặt AWStats để báo cáo logs truy cập httpd

root@srv:~# apt -y install awstats

– Cấu hình

root@srv:~# vi /etc/awstats/awstats.conf
# dòng 126 : set [1] nếu httpd log định dạng là [combined]
# với [common], set [4]
LogFormat=1
# line 157 : set hostname
SiteDomain="srv.dinhducthanh.com"
# dòng 172 : set domains or IP addresses mà bạn muốn loại trừ trên reports
HostAliases="localhost 127.0.0.1 REGEX[^.*www\.srv\.dinhducthanh\.com$]"
root@srv:~# vi /etc/apache2/conf-available/awstats.conf
# tạo mới
Alias /awstats-icon/ /usr/share/awstats/icon/
Alias /awstatsclasses/ /usr/share/java/awstats/

<Directory /usr/share/awstats>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    # quyền truy cập cho local network của bạn
    Require ip 127.0.0.1 192.168.1.0/24
</Directory>

– Kích hoạt AWStats

root@srv:~# a2enconf awstats
Enabling conf awstats.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2

root@srv:~# a2enmod cgid
Enabling module cgid.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2

root@srv:~# systemctl restart apache2

– generate reports ( reports được Cron cập nhật hàng giờ)

root@srv:~# /usr/share/awstats/tools/update.sh
root@srv:~# /usr/share/awstats/tools/buildstatic.sh

Kiểm tra

– Truy cập vào URL [(your server’s name or IP address/)/cgi-bin/awstats.pl] từ bất kỳ máy client nào trên mạng được phép bằng trình duyệt web. Sau đó, bạn có thể xem báo cáo truy cập http
Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Log Report: AWStats

Tham khảo thêm

Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Configure mod_http2

Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04: Network Settings