LPI

Profile trên ACTIVE DIRECTORY

Khi các máy trong miền join vào miền, user nào login trên máy đó sẽ tạo 1 profile trong local của máy đó. Khi user này login vào các máy khác của...

Trạng từ

Adverbs - Adverbs modify a verb, an adjective, or another adverb. - An adverb tells more about a verb in the sentence. + The fire engine runs fast....