Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Configure mod_ratelimit

bởi | LPI, Ubuntu

Home » LPI » Ubuntu » Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Configure mod_ratelimit

Chuẩn bị

– Kích hoạt mô-đun [mod_ratelimit] để giới hạn bandwidth cho clients

Chuẩn bị DNS

– Tham khảo bài: Cài đặt DNS Server trên Ubuntu 22.04: Internal Network

root@dns:~# vi /etc/bind/dinhducthanh.local.lan
    IN NS   dns.dinhducthanh.local.
    IN A    10.0.0.6
    IN MX 10  mail.dinhducthanh.local.

www   IN CNAME  dinhducthanh.local.

root@dns:~# vi /etc/bind/0.0.10.db
6   IN PTR   dinhducthanh.local.

root@dns:~# systemctl restart named

Chuẩn bị server web

– Cài đặt các server web tham khảo bài: Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04

Cấu hình mod_ratelimit

– [mod_ratelimit] được bao gồm trong gói apache2 nên có thể cấu hình nhanh chóng

root@www:~# vi /etc/apache2/conf-available/ratelimit.conf
# tạo mới
# ví dụ này, giới hạn bandwidth là [500 KB/sec] dưới location [/download]
<IfModule mod_ratelimit.c>
  <Location /download>
    SetOutputFilter RATE_LIMIT
    SetEnv rate-limit 500
  </Location>
</IfModule>
root@www:~# a2enconf ratelimit
Enabling conf ratelimit.
To activate the new configuration, you need to run:
 systemctl reload apache2

root@www:~# a2enmod ratelimit
Considering dependency env for ratelimit:
Module env already enabled
Enabling module ratelimit.
To activate the new configuration, you need to run:
 systemctl restart apache2

root@www:~# systemctl restart apache2

Kiểm tra lại

– Tạo file tại các locaction để test download

root@www:~# mkdir /var/www/html/download
root@www:~# chmod 777 /var/www/html/

+ Từ máy Windows client up file lên các location

scp C:\Users\thanhdd\Downloads\limit-ubuntu-22.04.4-live-server-amd64.iso ubuntu@10.0.0.6:/var/www/html/download
scp C:\Users\thanhdd\Downloads\no-limit-ubuntu-22.04.4-live-server-amd64.iso ubuntu@10.0.0.6:/var/www/html/

– Truy cập vào location cài đặt như trên, để đảm bảo cài đặt có hiệu quả. Phần dưới đang tải xuống từ vị trí giới hạn, phần trên là tải xuống từ vị trí không giới hạn.
Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Configure mod_ratelimit

Tham khảo thêm

Các Lệnh Cơ Bản Linux

Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Virtual Hostings