GNS3

lab-gns3 cấu hình Inter Vlan và HSRP

lab-gns3 cấu hình Inter Vlan và HSRP

Sơ đồ bài lab Cấu hình các thông số cơ bản cho sơ đồ Cấu hình static trunking các đường link giữa switch và switch //SW1 SW1#conf t SW1(config-if-range)#shutdown SW1(config)#int range e0/0-3 , e1/0-3 , e2/0-3 , e3/0-3 enable conf t interface range ethernet 0/0 - 2...

Lab GNS3 Trunking – Etherchanel – Vlan

Lab GNS3 Trunking – Etherchanel – Vlan

Sơ đồ bài lab Cấu hình cơ bản cho Switch Xóa cấu hình của Switch IOU1#erase startupconfig IOU1#delete flash:vlan.dat IOU1#reload Cấu hình gắn IP quản lý vào interface vlan của Switch IOU1(config)#interface vlan 1 IOU1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0...

Lab GNS3 ôn tập Route – NAT

Lab GNS3 ôn tập Route – NAT

Sơ đồ bài lab Cấu hình gán IP theo sơ đồ //R1 conf t int serial 2/0 ip address 192.1.12.1 255.255.255.252 no sh int fa 0/0 ip address 192.168.100.254 255.255.255.0 no sh exit //R2 conf t int serial 2/0 ip address 192.1.12.2 255.255.255.252 no sh int fa 0/0 ip address...

Lab GNS3 Static NAT – DYNAMIC NAT – PAT

Lab GNS3 Static NAT – DYNAMIC NAT – PAT

Sơ đồ bài lab Cấu hình gán IP theo sơ đồ - Lưu ý : Không được định tuyến network 192.168.100.0/24 của R1 - Cấu hình IP và stactic route tại R1 //R1 conf t int g 0/0 ip add 192.1.12.1 255.255.255.252 no sh int g 1/0 ip add 192.168.100.254 255.255.255.0 no sh int lo 0...

Lab GNS3 Extended Access-list

Lab GNS3 Extended Access-list

Sơ đồ bài lab Cấu hình gán IP theo sơ đồ - router 1 //R1 conf t int s 2/0 ip add 192.1.12.1 255.255.255.252 no sh int fa 0/0 ip add 192.168.100.254 255.255.255.0 no sh int lo 0 ip add 1.1.1.1 255.255.255.0 ip ospf network point-to-point exit router ospf 1 network...

Lab GNS3 Standard Access-List

Lab GNS3 Standard Access-List

Sơ đồ bài lab Cấu hình gán IP theo sơ đồ - router 1 conf t int s 2/0 ip add 192.1.12.1 255.255.255.252 no sh int fa 0/0 ip add 192.168.100.254 255.255.255.0 no sh int lo 0 ip add 1.1.1.1 255.255.255.0 exit ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.1.12.2 - router 2 conf t int s...

Lab GNS3 Redistribute OSPF và EIGRP

Lab GNS3 Redistribute OSPF và EIGRP

Sơ đồ bài lab Cấu hình gán IP theo sơ đồ - Cấu hình gán địa chỉ IP theo sơ đồ mạng tại Router 1 //R1 conf t int s 2/0 ip add 192.1.12.1 255.255.255.252 no sh int lo 0 ip add 1.1.1.1 255.255.255.0 ip ospf network point-to-point int lo 1 ip add 10.0.0.1 255.255.255.0 ip...

LAB GNS3 Thực hành định tuyến OSPF

LAB GNS3 Thực hành định tuyến OSPF

Sơ đồ bài lab Cấu hình gán IP theo sơ đồ - Router 1 conf t int s 2/0 ip add 192.1.12.1 255.255.255.252 no sh int lo 0 ip add 1.1.1.1 255.255.255.0 int lo 1 ip add 10.0.0.1 255.255.255.0 int lo 2 ip add 10.0.1.1 255.255.255.0 int lo 3 ip add 10.0.2.1 255.255.255.0 int...