Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Cấu hình WebDAV

bởi | LPI, Ubuntu

Home » LPI » Ubuntu » Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Cấu hình WebDAV

Chuẩn bị

– Cấu hình WebDAV Folder
– Hãy cài đặt SSL/TLS như bài: Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Cấu hình SSL/TLS

Tạo WebDAV Folder

– Ví dụ: Tạo một thư mục [/home/webdav] và chỉ có thể kết nối với thư mục WebDAV bằng HTTPS.

root@www:~# apt -y install apache2-utils
root@www:~# mkdir /home/webdav
root@www:~# chown www-data. /home/webdav
root@www:~# chmod 770 /home/webdav
root@www:~# vi /etc/apache2/sites-available/webdav.conf
# tạo mới
Alias /webdav /home/webdav
<Location /webdav>
  DAV On
  SSLRequireSSL
  Options None
  AuthType Basic
  AuthName WebDAV
  AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
  <RequireAny>
    Require method GET POST OPTIONS
    Require valid-user
  </RequireAny>
</Location>

– Thêm một user : tạo một file mới với [-c]

root@www:~# htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd dav
New password:   # set password
Re-type new password:
Adding password for user dav
root@www:~# a2enmod dav*
Enabling module dav.
Considering dependency dav for dav_fs:
Module dav already enabled
Enabling module dav_fs.
Enabling module dav_lock.
To activate the new configuration, you need to run:
 systemctl restart apache2

root@www:~# a2ensite webdav
Enabling site webdav.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2

root@www:~# systemctl restart apache2

Cấu hình WebDAV client

-Cấu hình WebDAV client trên máy client. Ví dụ này máy khách là Windows 10. Mở File Explorer >> nhấp chuột phải vào [This PC] >> nhấp vào [Add a network location]
Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Cấu hình WebDAV
– Click the [Next] button

– Click the [Next] button

– Nhập vào URL của WebDav folder

– Yêu cầu xác thực, nhập tên người dùng và mật khẩu bạn đã thêm ở phần đầu [htpasswd]

– Nhập WebDav Folder Name, tên nào cũng được, nó được sử dụng trên Máy tính Windows của bạn

– Click the [Finish] button

– Truy cập vào Thư mục WebDav. Xác minh bằng cách tạo tập tin mới bình thường

Tham khảo thêm

Cài đặt PHP 8.1 trên ubuntu 22.04

Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Virtual Hostings