Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Virtual Hostings

bởi | LPI, Ubuntu

Home » LPI » Ubuntu » Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Virtual Hostings

Chuẩn bị

– Đã cài Apache2 như bài: Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04
– Đã cài DNS Server tương tự bài: Cài đặt DNS Server trên Ubuntu 22.04: Internal Network. Và tạo thêm domain cùng các bản ghi A và PTR như sau:

root@dns:~# vi /etc/bind/named.conf.internal-zones
zone "virtual.local" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/virtual.local.lan";
    allow-update { none; };
};

root@dns:~# vi /etc/bind/virtual.local.lan
$TTL 86400
@  IN SOA   dns.virtual.local. root.virtual.local. (
    2024052001 ;Serial
    3600    ;Refresh
    1800    ;Retry
    604800   ;Expire
    86400    ;Minimum TTL
)
    IN NS   dns.virtual.local.
    IN A   10.0.0.6
    IN NS   mail.virtual.local.

dns   IN A    10.0.0.3
mail   IN A    10.0.0.3

www   IN CNAME  virtual.local.

root@dns:~# vi /etc/bind/0.0.10.db
6   IN PTR   virtual.local.

root@dns:~# systemctl restart named

Cấu hình Virtual Hostings

– Configure Virtual Hostings để sử dụng nhiều domain name.
– Ví dụ này, Thêm một Host setting mới có domain name là [virtual.local], có thư mục gốc là [/var/www/virtual.local].

root@www:~# vi /etc/apache2/sites-available/virtual.local.conf
# tạo mới
# cài đặt cho domain mới
<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot /var/www/virtual.local
  ServerName virtual.local
  ServerAdmin webmaster@virtual.local
  ErrorLog /var/log/apache2/virtual.local.error.log
  CustomLog /var/log/apache2/virtual.local.access.log combined
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot /var/www/virtual.local
  ServerName www.virtual.local
  ServerAdmin webmaster@virtual.local
  ErrorLog /var/log/apache2/virtual.local.error.log
  CustomLog /var/log/apache2/virtual.local.access.log combined
</VirtualHost>
root@www:~# a2ensite virtual.local
Enabling site virtual.local.
To activate the new configuration, you need to run:
 systemctl reload apache2

– Reload lại dịch vụ Apache2

root@www:~# systemctl reload apache2

Tạo một test page

– Tạo một trang thử nghiệm và truy cập vào nó từ bất kỳ máy khách nào có trình duyệt web

root@www:~# mkdir /var/www/virtual.local
root@www:~# vi /var/www/virtual.local/index.html
<html>
<body>
<div style="width: 100%; font-size: 40px; font-weight: bold; text-align: center;">
Virtual Host Test Page
</div>
</body>
</html>

– Truy cập: http://www.virtual.local/ hoặc http://virtual.local/ Nếu trang được hiển thị như ảnh thì OK
Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Virtual Hostings

Tham khảo thêm

Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04: Enable root user

Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04: Network Settings