Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Basic Authentication + PAM

bởi | LPI, Ubuntu

Home » LPI » Ubuntu » Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Basic Authentication + PAM

Chuẩn bị

– Giới hạn quyền truy cập trên các page cụ thể và sử dụng các user của hệ điều hành để xác thực bằng kết nối SSL
– Cấu hình cài đặt SSL/TLS, tham khảo tại đây: Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Cấu hình SSL/TLS
– Bài Lab này set Basic Authentication trong thư mục [/var/www/html/auth-pam]

Cài đặt Basic Authentication + PAM

root@www:~# apt -y install libapache2-mod-authnz-external pwauth
root@www:~# vi /etc/apache2/sites-available/auth-pam.conf
# tạo mới
AddExternalAuth pwauth /usr/sbin/pwauth
SetExternalAuthMethod pwauth pipe
<Directory /var/www/html/auth-pam>
  SSLRequireSSL
  AuthType Basic
  AuthName "PAM Authentication"
  AuthBasicProvider external
  AuthExternal pwauth
  require valid-user
</Directory>
root@www:~# mkdir /var/www/html/auth-pam
root@www:~# a2ensite auth-pam
Enabling site auth-pam.
To activate the new configuration, you need to run:
 service apache2 reload
root@www:~# systemctl reload apache2

Kiểm tra lại

– tạo một test page

root@www:~# vi /var/www/html/auth-pam/index.html
<html>
<body>
<div style="width: 100%; font-size: 40px; font-weight: bold; text-align: center;">
Test Page for PAM Auth
</div>
</body>
</html>

– Truy cập vào test page bằng bất kỳ Web browser client nào, sau đó cần phải xác thực để cài đặt. Xác thực với các user của hệ điều hành
Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Basic Authentication + PAM
– Test page được hiển thị bình thường sau khi cung cấp đúng user/pass

Tham khảo thêm

Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04 – Add User

Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Basic Authentication