Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Basic Authentication

bởi | LPI, Ubuntu

Home » LPI » Ubuntu » Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Basic Authentication

Chuẩn bị

– Cài đặt Basic Authentication để giới hạn quyền truy cập trên các trang web cụ thể
– Username and password được gửi với dạng text on Basic Authentication. Vì vậy, hãy sử dụng kết nối an toàn với cài đặt SSL/TLS như bài: Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Cấu hình SSL/TLS

Cấu hình Apache2

root@www:~# apt -y install apache2-utils
root@www:~# vi /etc/apache2/sites-available/auth-basic.conf
# tạo mới
<Directory /var/www/html/auth-basic>
  SSLRequireSSL
  AuthType Basic
  AuthName "Basic Authentication"
  AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
  require valid-user
</Directory> 

– thêm một user : tạo một file mới với [-c]

root@www:~# htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd thanhdd
New password:   # set password
Re-type new password:
Adding password for user thanhdd
root@www:~# mkdir /var/www/html/auth-basic
root@www:~# a2ensite auth-basic
Enabling site auth-basic.
To activate the new configuration, you need to run:
 service apache2 reload

root@www:~# systemctl reload apache2

Kiểm tra lại

– tạo một test page

root@www:~# vi /var/www/html/auth-basic/index.html
<html>
<body>
<div style="width: 100%; font-size: 40px; font-weight: bold; text-align: center;">
Test Page for Basic Authentication
</div>
</body>
</html>

– Truy cập vào test page từ bất kỳ web browser client nào. Sau đó, xác thực được yêu cầu, trả lời với user đã được thêm vào
Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Basic Authentication
– test page được hiển thị bình thường sau khi cung cấp đúng user/pass

Tham khảo thêm

Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04

Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04: Virtual Hostings