CentOS 7

Cài đặt vestacp trên CentOS 7

Cài đặt vestacp trên CentOS 7

Mục tiêu cài vestacp để tạo hosting cho website. Cài đặt trên máy Linux CentOS 7. Cài đặt ban đầu - Update hệ điều hành: yum update -y - Đặt lại hotname hostnamectl set-hostname vestacp.dinhducthanh.com + Reset máy init 6 - Download source cài vestacp về máy curl -O...

RSYNC Đồng Bộ File Và Thư Mục – LINUX

- "Remote Synchronize - RSYNC" là giao thức sử dụng để đồng bộ dữ liệu, ta có thể sử dụng để backup, đồng bộ dữ liệu giữa máy tính Rsync ở trong cục bộ một máy linux - Tạo thư mục backup [root@linux ~]# mkdir /backup - Kiểm tra thư mục /home sẽ đồng bộ dữ liệu sang...

SSH LINUX Bằng Public và Private Key

SSH Key là gì Secure Shell (hay còn gọi là SSH) là một giao thức mật mã cho phép người dùng thực hiện dịch vụ qua các mạng không được bảo mật. SSH Key sẽ mang đến nhiều sự bảo mật về đăng nhập hơn là chỉ dùng mật khẩu thông thường. Trong khi mật khẩu thông thường có...

Mount Bind – LINUX

- "Option Bind" có tác dụng mount file vào file, folder vào folder - Tạo folder và file + Tạo folder source [root@server ~]# mkdir /source-folder + Tạo folder destination [root@server ~]# mkdir /destination-folder + Tạo file tại folder source [root@server ~]# cd...

MOUNT Kết Nối SHARED FOLDER – LINUX

- Tạo ra folder share trên máy linux [root@server ~]# mkdir /mnt/Software [root@server ~]# cd /mnt/Software/ [root@server Software]# ls => Không có file và folder - Mount folder share sang ổ mới tạo [root@server ~]# mount -t cifs //192.168.126.206/shared...

Mount DVDROM và ISO – LINUX

Cài vmware tool từ CDROM - Cấu hình cho máy ảo LINUX cài đặt vmware tool Kiểm tra CDROM kết nối vào máy [root@centos7 ~]# ls -l /dev/cdrom lrwxrwxrwx 1 root root 3 Jun 18 03:03 /dev/cdrom -> sr0 [root@centos7 ~]# cat /proc/partitions 11 0 57244 sr0 ==> /dev/sr0...

Mount Add New Hard Disk – LINUX

Khái niệm Ngữ cảnh PC (Windows hoặc LINUX) có nhu cầu nâng cấp ổ đĩa. Cần thực hiện các bước nào để gắn thêm hard disk mới vào hệ điều hành - Đối với máy Window: + Chia partition: MBR (4 primary partition tối đa 2 TB)hoặc GPT (128 primary partition) + Format...

Phân quyền SUID SGID STICKY-BIT – LINUX

Khái niệm - SUID: Nó sẽ cho phép file và folder luôn được thực thi dưới quyền Owner. ví dụ ls -l 1 file có quyền này sẽ thấy rws ở quyền uid (thêm quyền: chmod 4755 hoặc chmod u+s) - SGID: File đã được tạo trong folder luôn có group owner đã được thiết lập và không bị...