Thì đơn giản

bởi | English, grammar

Home » English » grammar » Thì đơn giản

Simple Tense

– Verb tense tells you when the action happens. There are three main verb tenses: present, past, and future. Each main tense is divided into simple, progressive, perfect, and perfect progressive tenses.

– Things to remember about simple tense:

a. Present tense is the original verb form.
b. Past tense has a few patterns.
c. Future tense needs will (shall) + verb.

+ run
I run a marathon twice a year. (present)
I ran a marathon last year. (past)
I will run a marathon next year. (future)

+ eat
I eat lunch in my office.
I ate lunch an hour ago.
I will eat lunch in one hour.

+ see
I see a movie once a week.
I saw a movie yesterday.
I will see a movie tomorrow.

+ know
I know it.
I knew it the day before yesterday.
I will know it by tomorrow.

+ learn
I learn English.
I learned English the last two years.
I will learn English next year.

+ cook
I cook my supper every night.
I cooked our dinner already.
I will cook breakfast tomorrow.

Excercise

Questions

Fill in the blanks with appropriate verb forms.
1) I            a song at the concert yesterday.
2) He             a letter to his girlfriend tomorrow.
3) I                 to the library to borrow some books this weekend.

Answers

1) sang
2) will write
3) will go

Thì đơn giản

– Thì của động từ cho bạn biết khi nào hành động xảy ra. Có ba thì chính của động từ: hiện tại, quá khứ và tương lai. Mỗi thì chính được chia thành các thì: đơn, tiếp diễn, hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn.

– Những điều cần nhớ về thì đơn:

a. Thì hiện tại là hình thức ban đầu của động từ..
b. Thì quá khứ có một vài mẫu.
c. Thì tương lai cần will (shall) + verb.

+ run
I run a marathon twice a year. (present)
I ran a marathon last year. (past)
I will run a marathon next year. (future)

+ eat
I eat lunch in my office.
I ate lunch an hour ago.
I will eat lunch in one hour.

+ see
I see a movie once a week.
I saw a movie yesterday.
I will see a movie tomorrow.

+ know
I know it.
I knew it the day before yesterday.
I will know it by tomorrow.

+ learn
I learn English.
I learned English the last two years.
I will learn English next year.

+ cook
I cook my supper every night.
I cooked our dinner already.
I will cook breakfast tomorrow.