Active Directory – Domain Controller

bởi | MCSA

Home » MCSA » Active Directory – Domain Controller

Lời nói đầu: danh sách phát ” quản trị mạng MCSA 2016″ trên youtube của anh MCT Đặng Đình Công khá hay và chi tiết. Bài viết này tập hợp các video về Active Directory của anh. Cảm ơn anh kiến thức anh trao cho.

Triển khai Domain Controller trên Windows Server

0:00: Định nghĩa Active Directory
6:00: Ưu điểm của Active Directory so với Wordgroup
6:23: Định nghĩa Domain
10:40: Định nghĩa OU
13:40: Định nghĩa Forest
15:00: Định nghĩa Domain Controller
16:00: Mô hình Lab
18:28: Tính mạng con VLSM
23:40: Bắt đầu Lab
30:00: Cài Active Directory
35:00: Cài Domain Controller
45:18: Join domain từ máy client
51:00: Tạo phân giải thuận và nghịch cho DNS
54:30: Tạo OU, user, groups
57:00: Tạo Forwarders ra DNS bên ngoài
57:00: Tạo bản ghi phân giải ngược để phân giải domain website bknet ra ip ngoài internet

Triển khai Additional Domain Controller

0:36: Định nghĩa Additional Domain Controller (ADC). Tại sao phải có ADC
12:30: Mô hình Lab
17:00: Lab, mở máy PDC
22:22: join máy ADC vào miền
25:30: trỏ lại DNS cho các máy PDC và ADC
27:00: Cài Additional Domain Controller
35:34: Cài đặt đồng bộ ngay giữa PDC và ADC

Triển khai Child Domain Controller

1:00: Định nghĩa Child Domain Controller (CDC). Tại sao phải có CDC
3:10: Mô hình lab
13:10: Bắt đầu lab
15:00: Cài máy Lan routing
26:30: Cài Child Domain Controller

Triển khai Read Only Domain Controller

1:00: Định nghĩa Read Only Domain Controller (RDC). Tại sao phải có RDC
4:30: Mô hình lab
13:15: Bắt đầu lab
14:30: Cài máy Lan routing, join máy CDC vào domain
25:45: Tạo user RODC gán thêm vào nhóm Allowed RODC Password Replication Group và Server Operators
28:40: Cài Child Domain Controller
37:30: Kiểm tra lại bằng user RODC