SHARE PERMISSION và NTFS PERMISSION

bởi | MCSA

Home » MCSA » SHARE PERMISSION và NTFS PERMISSION

Tóm lược các vấn đề về quyền truy cập khi chia sẻ thư mục và quyền thư mục (NTFS permission)

SHARE PERMISSION

SHARE PERMISSION và NTFS PERMISSION

NTFS PERMISSION

NTFS PERMISSION (6 BỘ QUYỀN STANDARD)

SPECIAL PERMISSION (13 BỘ QUYỀN)

Khung bị mờ là bộ quyền Special permissions (Các cấp Quyền đặc biệt mở rộng)

NGOÀI RA CÒN CÓ BẢY THÀNH PHẦN TRONG APPLY ONTO LIÊN KẾT ĐẾN 13 BỘ QUYỀN SPECIAL

NOTE

Khi tiến hành chia sẻ thư mục, Quản trị viên cần lưu ý vấn đề ảnh hưởng quyền bao gồm quyền chia sẻ thư mục và quyền thư mục (Share Permission AND NTFS Permission). Kết hợp hai mức quyền luôn lấy quyền thấp nhất trong ảnh hưởng quyền.
Ví dụ: Share Permission: Read, NTFS Permission: Full. Kết quả ảnh hưởng quyền: Read