LPI

Home » LPI
Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04

Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04

Cài đặt Apache2 để cấu hình HTTP Serer Chuẩn bị – Cấu hình mạng cho web server root@localhost:~# cat /etc/netplan/01-netcfg.yaml network: ethernets: ens33: dhcp4: false addresses: [192.168.64.6/24] routes: - to: default via: 192.168.64.2 metric: 100 nameservers:...

Cài đặt PHP 8.1 trên ubuntu 22.04: Install Laravel

Cài đặt PHP 8.1 trên ubuntu 22.04: Install Laravel

Chuẩn bị - Đã cài PHP 8.1 như bài: Cài đặt PHP 8.1 trên ubuntu 22.04 - Đã cài DNS Server tương tự bài: Cài đặt DNS Server trên Ubuntu 22.04: Internal Network. Và tạo các bản ghi A và PTR như sau: root@dns:~# cat /etc/bind/dinhducthanh.local.lan $TTL 86400 $TTL 86400 @...

Cài đặt PHP 8.1 trên ubuntu 22.04

Cài đặt PHP 8.1 trên ubuntu 22.04

Chuẩn bị - Cấu hình mạng cho web server root@localhost:~# cat /etc/netplan/01-netcfg.yaml network: ethernets: ens33: dhcp4: false addresses: [192.168.64.6/24] routes: - to: default via: 192.168.64.2 metric: 100 nameservers: addresses: [8.8.8.8,1.1.1.1] dhcp6: false...

Cài đặt NFS Server trên Ubuntu 22.04: NFS Client

Cài đặt NFS Server trên Ubuntu 22.04: NFS Client

Chuẩn bị - Sơ đồ bài lab +----------------------+ | +-------------------------+ | [ NFS Server ] |10.0.0.8 | 10.0.0.51| [ NFS Client ] | |nfs.dinhducthanh.local+----------+----------+client.dinhducthanh.local| +----------------------+ +-------------------------+ - Đã...

Cài đặt NFS Server trên Ubuntu 22.04

Cài đặt NFS Server trên Ubuntu 22.04

Khái niệm - NFS ( Network File System ) là một giao thức dùng để chia sẽ file giữa các máy linux - Các port NFS sử dụng + TCP/111 và UDP/111 - RPC 4.0 Port mapper + TCP/2049 và UDP/2049 - NFSD (NFS Server) Chuẩn bị - Sơ đồ bài lab +----------------------+ |...

Cài đặt DNS Server trên Ubuntu 22.04: External Network

Cài đặt DNS Server trên Ubuntu 22.04: External Network

Khái niệm - Domain Name System (DNS): phân giải tên miền thành địa chỉ IP và ngược lại- DNS sử dụng UDP/53 va TCP/53 + UDP/53: port dùng để phục vụ các client để phân giải tên miền + TCP/53: port dùng để thực DNS zone transfer file giữa các DNS Server - Các record cơ...

Cài đặt DNS Server trên Ubuntu 22.04: Internal Network

Cài đặt DNS Server trên Ubuntu 22.04: Internal Network

Khái niệm - Domain Name System (DNS): phân giải tên miền thành địa chỉ IP và ngược lại - DNS sử dụng UDP/53 và TCP/53 + UDP/53: port dùng để phục vụ các client để phân giải tên miền + TCP/53: port dùng để thực DNS zone transfer file giữa các DNS Server - Các record cơ...

Cài đặt DHCP Server trên Ubuntu 22.04

Cài đặt DHCP Server trên Ubuntu 22.04

Khái niệm - DHCP Server được sử dụng để cấp phát các thông số cho máy client trong mạng LAN: + IP Address, Subnetmask, Gateway, DNS ( để cho Client có thể kết nối Internet ) + Ngoài những thông số trên thì DHCP Server còn có thể cấp phát nhiều option khác "DHCP...

Cài đặt SSH Ubuntu 22.04: Truyền file qua SSH

Cài đặt SSH Ubuntu 22.04: Truyền file qua SSH

Truyền file qua SSH (máy khách Ubuntu) Sử dụng scp - Sử dụng scp (Secure Copy). # cú pháp ⇒ scp [Option] [Đường dẫn mục tiêu nguồn] # copy tệp [test.txt] từ máy khách ubutu vào remote server [192.168.64.201] ubuntu@client:~$ scp ./testclient.txt...

Cài đặt SSH ubuntu 22.04: SSH bằng mật khẩu

Cài đặt SSH ubuntu 22.04: SSH bằng mật khẩu

Cấu hình SSH để quản lý máy chủ Ubutu 2204 LST từ xa. SSH sử dụng 22/TCP. Cấu hình SSH bằng mật khẩu - Cài đặt Open SSH. Đã được cài mặc định trên ubuntu, nếu muốn cài đặt có thể sử dụng command sau. root@localhost:~# apt -y install openssh-server - SSH bằng mật khẩu...

Cài đặt NTP Server trên Ubuntu 22.04

Cài đặt NTP Server trên Ubuntu 22.04

Có thể cài đặt NTPd hoặc cài đặt Chrony để Cấu hình máy chủ NTP điều chỉnh thời gian. Cài đặt NTP Server (NTPd) Cài đặt NTPd và Cấu hình NTP Server để đồng bộ thời gian giữa các thiết bị trong mạng. NTP sử dụng port 123/UDP. Install NTPd - Thiết lập lại timezone...

Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04: Cấu hình sudo

Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04: Cấu hình sudo

Cấu hình sudo để phân tách nhiệm vụ cho người dùng. Cấp một số đặc quyền cho 1 người dùng hoặc 1 nhóm người dùng theo ý thích. Install Sudo root@localhost:~# apt -y install sudo Cấp quyền root cho tất cả người dùng root@localhost:~# visudo # Thêm vào cuối file: user...

Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04: Cấu hình vim

Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04: Cấu hình vim

Cấu hình vim để sử dụng vim có nhiều tiện lợi hơn vi Cài đặt và cấu hình vim - Ví dụ bên dưới áp dụng cho cài đặt cụ thể của từng user. - Nếu muốn áp dụng cài đặt cho toàn người dùng trong hệ thống, thì ghi cài đặt này vào [/etc/vim/vimrc]. - Có thể chọn và áp dụng...