Cài đặt NTP Server trên Ubuntu 22.04

bởi | LPI, Ubuntu

Home » LPI » Ubuntu » Cài đặt NTP Server trên Ubuntu 22.04

Có thể cài đặt NTPd hoặc cài đặt Chrony để Cấu hình máy chủ NTP điều chỉnh thời gian.

Cài đặt NTP Server (NTPd)

Cài đặt NTPd và Cấu hình NTP Server để đồng bộ thời gian giữa các thiết bị trong mạng. NTP sử dụng port 123/UDP.

Install NTPd

– Thiết lập lại timezone

[root@localhost ~]#timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh

– Cài đặt NTPd

root@localhost:~# apt -y install ntp

Configure NTPd

root@localhost:~# vi /etc/ntp.conf
# line 21 : bỏ cài đặt mặc định và thêm Máy chủ NTP cho múi giờ của bạn
#pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst
#pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst
#pool 2.ubuntu.pool.ntp.org iburst
#pool 3.ubuntu.pool.ntp.org iburst

# Use Ubuntu's ntp server as a fallback.
#pool ntp.ubuntu.com
pool vn.pool.ntp.org iburst

# line 51 : thêm phạm vi mạng mà bạn cho phép nhận yêu cầu đồng bộ thời gian từ client
restrict 172.16.200.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap

Cài đặt NTP Server install ntpd
– Restart NTPd

root@localhost:~# systemctl restart ntp

– Xác nhận trạng thái hoạt động

root@localhost:~# ntpq -p

Cài đặt NTP Server ntpqd

Cài đặt NTP Server (Chrony)

Cài đặt Chrony và Cấu hình máy chủ NTP để đồng bộ thời gian giữa các thiết bị trong mạng. NTP sử dụng port 123/UDP.

Install Chrony

– Thiết lập lại timezone

[root@localhost ~]#timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh

– Cài đặt chrony

root@dlp:~# apt -y install chrony

Configure Chrony.

root@dlp:~# vi /etc/chrony/chrony.conf
# line 20 : nhận xét cài đặt mặc định và thêm Máy chủ NTP cho múi giờ của bạn
#pool ntp.ubuntu.com    iburst maxsources 4
#pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1
#pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1
#pool 2.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 2
pool vn.pool.ntp.org iburst

# add to the end : thêm phạm vi mạng mà bạn cho phép nhận yêu cầu đồng bộ hóa thời gian từ máy khách
allow 172.16.200.0/24

– Restart Chrony

root@dlp:~# systemctl restart chrony

– Xác nhận trạng thái hoạt động

root@dlp:~# chronyc sources

Cài đặt ntp server chrony
– Kiểm tra các client đang kết nối đến

root@dlp:~# chronyc clients

Cấu hình NTP cho Client

– NTP Client [systemd-timesyncd.service] được chạy mặc định trên Ubuntu nên việc thiết lập NTP Client rất dễ dàng.
– Bạn cũng có thể sử dụng NTPd hoặc Chrony làm Máy khách NTP.
+ Nếu bạn sử dụng chúng, chỉ cần đặt NTP Server đồng bộ hóa thời gian, không đặt quyền nhận yêu cầu đồng bộ hóa thời gian từ các Host khác.
– Cấu hình [systemd-timesyncd.service] tại máy client
+ Kiểm tra trạng thái NTP Client

root@client:~# systemctl status systemd-timesyncd
● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; ve>
   Active: active (running) since Fri 2024-05-03 07:20:54 UTC; 26min ago
    Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
  Main PID: 702 (systemd-timesyn)
   Status: "Initial synchronization to time server 185.125.190.57:123 (ntp.ub>
   Tasks: 2 (limit: 4515)
   Memory: 1.5M
    CPU: 102ms
   CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
       └─702 /lib/systemd/systemd-timesyncd

+ Cấu hình NTP Client

root@client:~# vi /etc/systemd/timesyncd.conf
# thêm vào cuối : đặt máy chủ NTP cho múi giờ của bạn
NTP=172.16.200.2

+ Restart systemd-timesyncd

root@client:~# systemctl restart systemd-timesyncd

+ Kiểm tra lại

root@client:~# timedatectl timesync-status
    Server: 172.16.200.2 (172.16.200.2)
Poll interval: 4min 16s (min: 32s; max 34min 8s)
     Leap: normal
   Version: 4
   Stratum: 3
  Reference: 6782D929
  Precision: 1us (-24)
Root distance: 101.485ms (max: 5s)
    Offset: -44.064ms
    Delay: 758us
    Jitter: 17.716ms
 Packet count: 4
  Frequency: +253.692ppm

Tham khảo thêm

Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04: Network Settings

Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04: Quản lý dịch vụ