Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04: Cấu hình vim

bởi | LPI, Ubuntu

Home » LPI » Ubuntu » Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04: Cấu hình vim

Cấu hình vim để sử dụng vim có nhiều tiện lợi hơn vi

Cài đặt và cấu hình vim

– Ví dụ bên dưới áp dụng cho cài đặt cụ thể của từng user.

– Nếu muốn áp dụng cài đặt cho toàn người dùng trong hệ thống, thì ghi cài đặt này vào [/etc/vim/vimrc].

– Có thể chọn và áp dụng từng tham số cài đặt theo sở thích riêng.

Cài đặt vim

root@localhost:~# apt -y install vim
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
vim is already the newest version (2:8.2.3995-1ubuntu2.16).
vim set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.

Cấu hình vim

root@localhost:~# vi ~/.vimrc
" Sử dụng tính năng mở rộng của vim (không tương thích với vi)
set nocompatible

" chỉ định mã hóa ký tự
set encoding=utf-8

" Chỉ định mã hóa tập tin
set fileencodings=utf-8

" Chỉ định định dạng tập tin
set fileformats=unix,dos

" take backup
" ngược lại là [ set nobackup ]
set backup

" Chỉ định thư mục sao lưu
set backupdir=~/backup

" number of search histories
set history=50

" Đặt trường hợp bỏ qua
set ignorecase

" Phân biệt chữ HOA nếu bạn trộn nó vào trong cụm từ tìm kiếm
set smartcase

" Làm nổi bật các từ tìm kiếm
" Ngược lại là [ set nohlsearch ]
set hlsearch

" Sử dụng tìm kiếm tăng dần
" Ngược lại là [ set noincsearch ]
set incsearch

" Hiển thị số dòng
" Ngược lại là [ set nonumber ]
set number

" Làm có thể thấy ( $ ) or ( ^I )
set list

" Làm nổi bật khoảng cách
set showmatch

" Không chèn chuỗi nhị phân LF vào cuối tập tin
set binary noeol

" Bật tự đọng thụt lề
" Ngược lại là [ noautoindent ]
set autoindent

" Hiển thị màu sắc cho nhận xét
" Ngược lại là [ syntax off ]
syntax on

" Thay đổi màu sắc cho nhận xét nếu nó được cài đặt đặt [syntax on]
highlight Comment ctermfg=LightCyan

" Cài đặt có đường viền
" Ngược lại là [ set nowrap ]
set wrap

Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04: Cấu hình vim

Kiểm tra lại

root@localhost:~# vi ~/.vimrc

vim settings

Tham khảo thêm

Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04: Enable root user