Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04

bởi | LPI, Ubuntu

Home » LPI » Ubuntu » Cài đặt Apache2 trên Ubuntu 22.04

Cài đặt Apache2 để cấu hình HTTP Serer

Chuẩn bị

– Cấu hình mạng cho web server

root@localhost:~# cat /etc/netplan/01-netcfg.yaml
network:
 ethernets:
  ens33:
   dhcp4: false
   addresses: [192.168.64.6/24]
   routes:
    - to: default
     via: 192.168.64.2
     metric: 100
   nameservers:
    addresses: [8.8.8.8,1.1.1.1]
   dhcp6: false
 version: 2

network:
 ethernets:
  ens37:
   dhcp4: false
   addresses: [10.0.0.6/24]
   nameservers:
     addresses: [10.0.0.3]
   dhcp6: false
 version: 2

– Đổi hostname, time zone

root@localhost:~# hostnamectl set-hostname www.dinhducthanh.local
root@localhost:~# timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh
root@localhost:~# reboot

– Đã cài DNS Server tương tự bài: Cài đặt DNS Server trên Ubuntu 22.04: Internal Network. Và tạo các bản ghi A và PTR như sau:

root@dns:~# cat /etc/bind/dinhducthanh.local.lan
$TTL 86400
$TTL 86400
@  IN SOA   dns.dinhducthanh.local. root.dinhducthanh.local. (
    2024051601 ;Serial
    3600    ;Refresh
    1800    ;Retry
    604800   ;Expire
    86400    ;Minimum TTL
)
    IN NS   dns.dinhducthanh.local.
    IN A    10.0.0.6
    IN MX 10  mail.dinhducthanh.local.

dns   IN A    10.0.0.3
mail   IN A    10.0.0.3

www   IN CNAME  dinhducthanh.local.

root@dns:~# vi /etc/bind/0.0.10.db
6   IN PTR   dinhducthanh.local.

root@dns:~# systemctl restart named

Install Apache2

root@www:~# apt -y install apache2

Cấu hình Apache2.

root@www:~# vi /etc/apache2/conf-enabled/security.conf
# line 25 : thay đổi
ServerTokens Prod
root@www:~# vi /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf
# line 2 : Thêm file name mà nó chỉ có thể access bằng tên của thư mục
DirectoryIndex index.html index.htm
root@www:~# vi /etc/apache2/apache2.conf
# line 70 : thêm chỉ định server name
ServerName www.dinhducthanh.local
root@www:~# vi /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
# line 11 : thay đổi email của webmaster
ServerAdmin admin@dinhducthanh.local

– Restart dịch vụ Apache2

root@www:~# systemctl restart apache2

– Truy cập [http://(your server’s hostname or IP address)/] bằng trình duyệt web. Default page hiển thị như ảnh thì OK
Cài đặt Apache2 trên Ubunut 22.04

Tham khảo thêm

Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04: Network Settings

Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04: Enable root user

Cài đặt DNS Server trên Ubuntu 22.04: Internal Network