Cài đặt DNS Server trên Ubuntu 22.04: Internal Network và External Network

bởi | LPI, Ubuntu

Home » LPI » Ubuntu » Cài đặt DNS Server trên Ubuntu 22.04: Internal Network và External Network

Chuẩn bị bài lab

Bài lab này kết hợp 2 bài lab: Cài đặt DNS Server trên Ubuntu 22.04: Internal NetworkCài đặt DNS Server trên Ubuntu 22.04: External Network. Để cài name server cho dải mạng nội bộ: 172.16.200.0/24. Tên miền là [dinhducthanh.local]. Và dải mạng WAN: 192.168.64.0/29. Tên miền là [dinhducthanh.com].

– Cấu hình 2 card mạng cho server

root@localhost:~# cat /etc/netplan/01-netcfg.yaml
network:
 ethernets:
  ens33:
   dhcp4: false
   addresses: [192.168.64.3/29]
   routes:
    - to: default
     via: 192.168.64.2
     metric: 100
   nameservers:
    addresses: [192.168.64.3,8.8.8.8]
   dhcp6: false
 version: 2

network:
 ethernets:
  ens37:
   dhcp4: false
   addresses: [172.16.200.2/24]
   nameservers:
     addresses: [172.16.200.2]
   dhcp6: false
 version: 2

– Đổi hostname, time zone

root@localhost:~# hostnamectl set-hostname dns.dinhducthanh.com
root@localhost:~# timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh
root@localhost:~# reboot
root@dns:~# hostname
dns.dinhducthanh.com

Cài đặt và cấu hình BIND

Install BIND

root@dns:~# apt -y install bind9 bind9utils

Cấu hình BIND

– Cấu hình named.conf khai báo Internal Network và External Network

root@dns:~# vi /etc/bind/named.conf
include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
# comment out
#include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
# thêm
include "/etc/bind/named.conf.internal-zones";
include "/etc/bind/named.conf.external-zones";

Cấu hình named.conf khai báo Internal Network và External Network
– Cấu hình named.conf.options

root@dns:~# vi /etc/bind/named.conf.options
# add: nhập ACL cho local network
acl internal-network {
    172.16.200.0/24;
};

options {
    directory "/var/cache/bind";

.....
.....

    # add local network được đặt trên phần [acl] phía trên
    # network range bạn cho phép nhận truy vấn từ máy chủ
    allow-query { localhost; internal-network; };
    # network range bạn cho phép chuyển các zone files cho clients
    # add secondary DNS servers nếu có
    allow-transfer { localhost; };
    # add phạm vi truy vấn bạn cho phép truy vấn
    allow-recursion { localhost; internal-network; };

    //=======================================================================
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys. See https://www.isc.org/bind-keys
    //=======================================================================

    dnssec-validation auto;

    # nếu không lắng nghe IPV6, đổi [any] thành [none]
    listen-on-v6 { any; };
};

Cấu hình named.conf.options
– Tạo file Internal Network

root@dns:~# vi /etc/bind/named.conf.internal-zones
view "internal" {
    # set internal network zones
    match-clients {
        localhost;
        internal-network;
    };
    zone "dinhducthanh.local" {
        type master;
        file "/etc/bind/dinhducthanh.local.lan";
        allow-update { none; };
    };
    zone "200.16.172.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/200.16.172.db";
        allow-update { none; };
    };
    include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
};

Tạo file Internal Network
– Tạo file External Network

root@dns:~# vi /etc/bind/named.conf.external-zones
view "external" {
    # khớp tất cả ngoại trừ các mục tiêu được xác định trên [match-clients] trên phần internal
    match-clients { any; };
    # allow mọi truy vấn
    allow-query { any; };
    # allow recursive queries
    recursion yes;
    zone "dinhducthanh.com" {
        type master;
        file "/etc/bind/dinhducthanh.com.wan";
        allow-update { none; };
    };
    zone "0.64.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/0.64.168.192.db";
        allow-update { none; };
    };
};

Tạo file External Network
– nếu bạn không sử dụng IPv6 đồng thời chặn nhật ký liên quan đến IPv6, có thể thay đổi. set BIND chỉ sử dụng IPv4

root@dns:~# vi /etc/default/named
# add
OPTIONS="-u bind -4"

2 Cấu hình Zone Files

– Sau khi Cấu hình BIND xong. Bước tiếp theo cần cấu hình Zone Files.
– Tạo các file forward zone mà server phân giải IP address từ Domain name. Lưu ý không copy phần comment [#] vào cấu hình của file.

root@dns:~# vi /etc/bind/dinhducthanh.com.wan
$TTL 86400
@  IN SOA   dns.dinhducthanh.com. root.dinhducthanh.com. (
    # Sử dụng serial number bất kỳ
    # recommended : [YYYYMMDDnn] (update date + number)
    2024051101 ;Serial
    3600    ;Refresh
    1800    ;Retry
    604800   ;Expire
    86400    ;Minimum TTL
)
    # xác định Name Server
    IN NS   dns.dinhducthanh.com.
    # Xác định IP của Name Server
    IN A    192.168.64.3
    # Xác định Mail Exchanger Server
    IN MX 10  mail.dinhducthanh.com.

# Xác định từng IP address của từng hostname
dns   IN A    192.168.64.3
www   IN A    192.168.64.4
mail   IN A    192.168.64.4

Cài đặt DNS Server trên Ubuntu 22.04: External Network- Tạo forward zone

root@dns:~# vi /etc/bind/dinhducthanh.local.lan
$TTL 86400
@  IN SOA   dns.dinhducthanh.local. root.dinhducthanh.local. (
    # Sử dụng serial number bất kỳ
    # recommended : [YYYYMMDDnn] (update date + number)
    2024050901 ;Serial
    3600    ;Refresh
    1800    ;Retry
    604800   ;Expire
    86400    ;Minimum TTL
)
    # xác định Name Server
    IN NS   dns.dinhducthanh.local.
    # Xác định IP của Name Server
    IN A    172.16.200.2
    # Xác định Mail Exchanger Server
    IN MX 10  dlp.srv.world.

# Xác định từng IP address của từng hostname
dns   IN A    172.16.200.2
www   IN A    172.16.200.3
mail   IN A    172.16.200.2

Cài đặt DNS Server trên Ubuntu 22.04: Internal Network forward zone
– Tạo các file reverse zone mà server phân giải Domain name từ IP address. Lưu ý không copy phần comment [#] vào cấu hình của file.

root@dns:~# vi /etc/bind/0.64.168.192.db
$TTL 86400
@  IN SOA   dns.dinhducthanh.com. root.dinhducthanh.com. (
    2024051101 ;Serial
    3600    ;Refresh
    1800    ;Retry
    604800   ;Expire
    86400    ;Minimum TTL
)
    # Xác định Name Server
    IN NS   dns.dinhducthanh.com.

# Xác định từng hostname của từng IP address
3   IN PTR   dns.dinhducthanh.com.
4   IN PTR   www.dinhducthanh.com.
4   IN PTR   mail.dinhducthanh.com.

Cài đặt DNS Server trên Ubuntu 22.04: External Network- Tạo reverse zone

root@dns:~# vi /etc/bind/200.16.172.db
$TTL 86400
@  IN SOA   dns.dinhducthanh.local. root.dinhducthanh.local. (
    2024050901 ;Serial
    3600    ;Refresh
    1800    ;Retry
    604800   ;Expire
    86400    ;Minimum TTL
)
    # Xác định Name Server
    IN NS   dns.dinhducthanh.local.

# Xác định từng hostname của từng IP address
2   IN PTR   dns.dinhducthanh.local.
3   IN PTR   www.dinhducthanh.local.
2   IN PTR   mail.dinhducthanh.local.


– Restart BIND to apply changes.

root@dns:~# systemctl restart named

– Kiểm tra port 53

root@dns:~# netstat -ltunp | grep 53

Tham khảo thêm

Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04: Network Settings

Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04: Enable root user