CentOS 7

Cài đặt vestacp trên CentOS 7

Cài đặt vestacp trên CentOS 7

Mục tiêu cài vestacp để tạo hosting cho website. Cài đặt trên máy Linux CentOS 7. Cài đặt ban đầu - Update hệ điều hành: yum update -y - Đặt lại hotname hostnamectl set-hostname vestacp.dinhducthanh.com + Reset máy init 6 - Download source cài vestacp về máy curl -O...

RSYNC Đồng Bộ File Và Thư Mục – LINUX

- "Remote Synchronize - RSYNC" là giao thức sử dụng để đồng bộ dữ liệu, ta có thể sử dụng để backup, đồng bộ dữ liệu giữa máy tính Rsync ở trong cục bộ một máy linux - Tạo thư mục backup [root@linux ~]# mkdir /backup - Kiểm tra thư mục /home sẽ đồng bộ dữ liệu sang...

SSH LINUX Bằng Public và Private Key

SSH Key là gì Secure Shell (hay còn gọi là SSH) là một giao thức mật mã cho phép người dùng thực hiện dịch vụ qua các mạng không được bảo mật. SSH Key sẽ mang đến nhiều sự bảo mật về đăng nhập hơn là chỉ dùng mật khẩu thông thường. Trong khi mật khẩu thông thường có...

Mount Bind – LINUX

- "Option Bind" có tác dụng mount file vào file, folder vào folder - Tạo folder và file + Tạo folder source [root@server ~]# mkdir /source-folder + Tạo folder destination [root@server ~]# mkdir /destination-folder + Tạo file tại folder source [root@server ~]# cd...

Mount DVDROM và ISO – LINUX

Cài vmware tool từ CDROM - Cấu hình cho máy ảo LINUX cài đặt vmware tool Kiểm tra CDROM kết nối vào máy [root@centos7 ~]# ls -l /dev/cdrom lrwxrwxrwx 1 root root 3 Jun 18 03:03 /dev/cdrom -> sr0 [root@centos7 ~]# cat /proc/partitions 11 0 57244 sr0 ==> /dev/sr0...

Mount Add New Hard Disk – LINUX

Khái niệm Ngữ cảnh PC (Windows hoặc LINUX) có nhu cầu nâng cấp ổ đĩa. Cần thực hiện các bước nào để gắn thêm hard disk mới vào hệ điều hành - Đối với máy Window: + Chia partition: MBR (4 primary partition tối đa 2 TB)hoặc GPT (128 primary partition) + Format...

PHÂN QUYỀN CHMOD – LINUX CentOS

Sử dụng câu lệnh chmod để phân quyền cho file và folder. Kết hợp lệnh chmod với find để tìm kiếm và phân quyền theo loại dữ liệu. Sử dụng lệnh Chmod - Hiển thị quyền của file hoặc folder thì dùng lệnh “ls -l” [root@thanhdd ~]# touch filemoi.txt [root@thanhdd ~]# mkdir...

Quản Lý User Local và Group Local – LINUX CentOS

Quản lý User Local - Kiểm tra danh sách các user đang có trong máy [root@thanhdd ~]# cat /etc/passwd => Kiểm tra nội dung của file /etc/passwd. Sẽ thấy danh sách các user và thuộc tính của user [root@thanhdd ~]# cat /etc/passwd | more => xem nội dung cua file...