Mount DVDROM và ISO – LINUX

bởi | CentOS 7, LPI

Home » LPI » CentOS 7 » Mount DVDROM và ISO – LINUX

Cài vmware tool từ CDROM

– Cấu hình cho máy ảo LINUX cài đặt vmware tool
Kiểm tra CDROM kết nối vào máy
[root@centos7 ~]# ls -l /dev/cdrom
lrwxrwxrwx 1 root root 3 Jun 18 03:03 /dev/cdrom -> sr0

[root@centos7 ~]# cat /proc/partitions
11 0 57244 sr0

==> /dev/sr0 là CDROM của máy LINUX

– Tạo ra folder là cdrom
[root@centos7 ~]# mkdir /mnt/cdrom

– Mount CDROM vào folder mới tạo này
[root@centos7 ~]# mount -t iso9660 /dev/sr0 /mnt/cdrom
mount: /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only
+ Kiểm tra:
[root@centos7 ~]# ls -l /mnt/cdrom
total 56891
-r-xr-xr-x 1 root root 1976 Jul 18 2020 manifest.txt
-r-xr-xr-x 1 root root 4943 Jul 18 2020 run_upgrader.sh
-r--r--r-- 1 root root 56457489 Jul 18 2020 VMwareTools-10.3.23-16594550.tar.gz
-r-xr-xr-x 1 root root 872044 Jul 18 2020 vmware-tools-upgrader-32
-r-xr-xr-x 1 root root 918184 Jul 18 2020 vmware-tools-upgrader-64

[root@centos7 ~]# cd /mnt/cdrom
[root@centos7 cdrom]# rm -rf *
rm: cannot remove ‘manifest.txt’: Read-only file system
rm: cannot remove ‘run_upgrader.sh’: Read-only file system
rm: cannot remove ‘VMwareTools-10.3.23-16594550.tar.gz’: Read-only file system
rm: cannot remove ‘vmware-tools-upgrader-32’: Read-only file system
rm: cannot remove ‘vmware-tools-upgrader-64’: Read-only file system
==> Không xóa được vì file này chỉ đọc

– Cài VMwareTools
+ coppy ra /root/
[root@centos7 cdrom]# cp -v VMwareTools-10.3.23-16594550.tar.gz /root/
‘VMwareTools-10.3.23-16594550.tar.gz’ -> ‘/root/VMwareTools-10.3.23-16594550.tar.gz’
+ Kiểm tra
[root@centos7 cdrom]# cd /root
[root@centos7 ~]# ls
anaconda-ks.cfg VMwareTools-10.3.23-16594550.tar.gz
+ Giải nén:
[root@centos7 ~]# tar -xf VMwareTools-10.3.23-16594550.tar.gz
+ Tìm file cài đặt đuôi .pl
[root@centos7 ~]# ls
anaconda-ks.cfg VMwareTools-10.3.23-16594550.tar.gz vmware-tools-distrib
[root@centos7 ~]# cd vmware-tools-distrib
[root@centos7 vmware-tools-distrib]# ls
bin caf doc etc FILES INSTALL installer lib vgauth vmware-install.pl
+ Chạy file cài đặt
[root@centos7 vmware-tools-distrib]# ./vmware-install.pl

Sử dụng câu lệnh mount để kết nối vào file ISO

– Download file ISO về
cd /root/
wget link-down-file-iso
– Tạo folder để mount file này vào
mkdir /mnt/iso
– Mount file iso mới tải sang
mount -o loop /root/ten-file-iso /mnt/iso/
==> -o: option. loop sử dụng để kết nối file iso
– Kiểm tra:
cd /mnt/iso && ls -l