Mount Bind – LINUX

bởi | CentOS 7, LPI

Home » LPI » CentOS 7 » Mount Bind – LINUX

– “Option Bind” có tác dụng mount file vào file, folder vào folder

– Tạo folder và file
+ Tạo folder source
[root@server ~]# mkdir /source-folder
+ Tạo folder destination
[root@server ~]# mkdir /destination-folder
+ Tạo file tại folder source
[root@server ~]# cd /source-folder/
[root@server source-folder]# echo bind > bind-mount.txt
+ Đứng ở folder destinatition kiểm tra lại
[root@server ~]# cd /destination-folder/
[root@server destination-folder]# ls -l
=> folder “destination-folder” hiện tại không có file

– Mount folder source sang folder des
[root@server ~]# mount -o bind /source-folder/ /destination-folder/
+ Kiểm tra lại
[root@server ~]# mount
/dev/mapper/centos-root on /destination-folder type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
=> “/destination-folder” có nội dung là của /source-folder
=> Nếu như ta ở folder /destination-folder ta có quyền “rw” ta có thể xóa dữ liệu

– Mount lại để đứng ở folder des chỉ có quyền đọc read only
[root@server ~]# umount /destination-folder/
[root@server ~]# mount -o bind /source-folder/ /destination-folder/
[root@server ~]# mount -o remount,bind,ro /source-folder/ /destination-folder/
[root@server ~]# mount
/dev/mapper/centos-root on /destination-folder type ext4 (ro,relatime,data=ordered)
# Lúc này source-folder: vị trí ta có thể update dữ liệu
# destination-folder: vị trí ta đưa cho mọi người vào đọc tài liệu
+ Kiểm tra lại
[root@server ~]# cd /source-folder
[root@server source-folder]# echo file > file-cho-moi-nguoi.txt
[root@server source-folder]# cd /destination-folder/
[root@server destination-folder]# ls -l
-rw-r--r-- 1 root root 5 Jun 18 06:30 file-cho-moi-nguoi.txt
[root@server destination-folder]# rm -rf *
rm: cannot remove ‘file-cho-moi-nguoi.txt’: Read-only file system
=> ở vị trí /destination-folder thì không xóa được

– Ghi lại vào file /etc/fstab để mount lại sau khi khởi động
vi /etc/fstab
/source-folder /destination-folder none ro,bind 0 0