Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04 – Add User

bởi | LPI, Ubuntu

Home » LPI » Ubuntu » Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04 – Add User

Sau khi cài đặt Ubuntu 22.04, chỉ có một người dùng được bạn cấu hình trong quá trình cài đặt. Và đây là administrative user. Nếu bạn muốn thêm nhiều tài khoản người dùng khác trên hệ thống, hãy cấu hình như sau.

Thêm mới user account

– Ví dụ: Thêm người dùng [thanhdd].

ubuntu@localhost:~$ sudo adduser thanhdd
[sudo] password for ubuntu: # mật khẩu của user hiện tại
Adding user `thanhdd' ...
Adding new group `thanhdd' (1001) ...
Adding new user `thanhdd' (1001) with group `thanhdd' ...
Creating home directory `/home/thanhdd' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password: # đặt mật khẩu của user mới
Retype new password: # comfirm mật khẩu của user mới
passwd: password updated successfully
Changing the user information for thanhdd
Enter the new value, or press ENTER for the default # nhập thông tin user mới (để trống tất cả nếu bạn không cần)
Full Name []: thanhdd
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
ubuntu@localhost:~$

– Nếu bạn muốn cấp đặc quyền cho người dùng mới, hãy cấu hình như sau.

ubuntu@localhost:~$ sudo usermod -aG sudo thanhdd
ubuntu@localhost:~$ su - thanhdd #chuyển sang user mới để test
Password:
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
thanhdd@localhost:~$

# thử chạy một lệnh yêu cầu quyền root

thanhdd@localhost:~$ sudo ls -l /root
[sudo] password for thanhdd:
total 4
drwx------ 3 root root 4096 Apr 24 08:23 snap

Xóa user account

– Nếu bạn muốn xóa tài khoản người dùng, hãy cấu hình như sau.
# xóa người dùng [thanhdd] (chỉ xóa tài khoản người dùng)

ubuntu@localhost:~$ sudo deluser thanhdd

# xóa người dùng [thanhdd] (đã xóa tài khoản người dùng và thư mục chính của anh ta)

ubuntu@localhost:~$ sudo deluser thanhdd --remove-home

+ Nếu lỗi như sau

ubuntu@localhost:~$ sudo deluser thanhdd
Removing user `thanhdd' ...
Warning: group `thanhdd' has no more members.
userdel: user thanhdd is currently used by process 1881
/usr/sbin/deluser: `/sbin/userdel thanhdd' returned error code 8. Exiting.
ubuntu@localhost:~$

# cần kill porcess gây lỗi này đi

ubuntu@localhost:~$ sudo kill -9 1881
Killed

+ Nếu xóa user [thanhdd] rồi, cần xóa thêm foler chính của user này [/home/thanhdd]

ubuntu@localhost:$ sudo rm -rf /home/thanhdd

Kiểm tra User accounts

– Kiểm tra
+ Kiểm tra foler chứa thư mục chính của các user

ubuntu@localhost:~$ ls -l /home
total 4
drwxr-x--- 4 ubuntu ubuntu 4096 Apr 27 14:32 ubuntu

+ Kiểm tra file /etc/passwd xem còn user đã xóa không

ubuntu@localhost:~$ cat /etc/passwd