Cài đặt FTP Server trên windows server

bởi | MCSA

Home » MCSA » Cài đặt FTP Server trên windows server

Cài đặt FTP Server

Chạy Server Manager và Click [Add roles and features]

Click [Next]

Chọn [Role-based or feature-based installation].

Chọn Host mà muốn thêm dịch vụ.

Tích chọn [Web Server (IIS)]. (Tính năng FTP Server nằm trong tính năng Web Server (IIS)

Các tính năng bổ sung được yêu cầu để thêm vào IIS Server. Click [Add Features] và sau đó Click [Next].

Click [Next]

Click [Next]

Đây là phần chọn các tính năng của Web Server. Chọn [FTP Server] like follows.

Click [Install]

Sau đó kết thúc cài đặt, click [Close]

Định cấu hình Passive Mode

Chạy [Start] – [Server Manager] và Click [Tools] – [Internet Information Services (IIS) Manager].

Chọn Tên máy chủ trên ngăn bên trái và Click [FTP Firewall Support].

Điền port sử dụng trong ô [Data Channel Port Range]. Chỉ định phạm vi port mà windows server không sử dụng. (ví dụ set dải port 60100-60200). Sau đó apply

Mở [Server Manager] – [Tools] – [Services] và restart Microsoft FTP Service để áp dụng các thay đổi.

Mở [Server Manager] – [Tools] – [Windows Defender Firewall with Advanced Security] và thêm 1 rule inbound allow port passibe ports như dưới.

Add FTP Site

Thêm FTP Site để truyền file FTP từ máy tính Client
Thêm một group user và thêm user vào group user có quyền được phép sử dụng FTP site. Trong ví dụ này, Tạo group user [FTPGroup] và thêm người dùng [ftpuser] vào group user để cho phép sử dụng FTP site.

Tạo một thư mục cho đường dẫn gốc của FTP site và thêm quyền truy cập cho group user [FTPGroup] được thêm phía trên vào thư mục này. Trong ví dụ này, tạo một thư mục [FTPSite] trong [C:\]

Add FTP Site.
Chạy [Start] – [Server Manager] và Click [Tools] – [Internet Information Services (IIS) Manager]. Tiếp theo, chọn [Site] và chuột trái vào nó, sẽ mở ra [Add FTP Site].

Điền 1 tên cho [FTP site name], Chỉ định thư mục cho FPT site trong [Physical path] thư mục này được tạo phía trên.

Tại trang Binding setting. Có thể giữ mặc định cho IP Address and Port. Như cài đặt mặc định dưới, FTP service listens on 0.0.0.0:60100. Tại [SSL] section, Chọn [No SSL].

Đây là phần cài đặt Authentication và Authorization. Trong ví dụ này, đặt [Basic] cho Authentication và [Specified roles or user groups] cho Authorization.
Đối vớ Authorization setting, nếu chọn [Specified roles or user groups], nó cần chỉ định nhóm mà bạn cho phép truy cập. Trong ví dụ này, hãy đặt nhóm [FTPGroup] được tạo ở trên

FTP site đã được add. Chọn FTP site mới được tạo bên trái và click [FTP Firewall Support].

Set IP của client có thể connect vào.