Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04: Update hệ thống

bởi | LPI, Ubuntu

Home » LPI » Ubuntu » Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04: Update hệ thống

Sau khi đã cài đặt Ubuntu 22.04 LTS, có thể việc update hệ thống sẽ khó khăn. Tuy nhiên, ít nhất sau khi cài đặt hệ điều hành hãy cập nhật Ubuntu Server lên bản mới nhất.

Update Ubuntu Server

– Update list first

root@localhost:~# apt update
.....
.....
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
20 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.

– Update system

root@localhost:~# apt -y upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
.....
.....

+ Trong quá trình update có một số bảng hiện ra. Cứ để mặc định rồi [ok] để tiếp tục update
Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04: Update hệ thống

Tham khảo thêm

Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04: Enable root user