Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04: Enable root user

bởi | LPI, Ubuntu

Home » LPI » Ubuntu » Cài đặt ban đầu Ubuntu 22.04: Enable root user

Tài khoản root trong Ubuntu bị tắt theo mặc định vì mật khẩu của root không được đặt. Để sử dụng quyền root, về cơ bản tốt hơn nên sử dụng lệnh sudo với tài khoản quản trị. Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó bạn muốn sử dụng chính tài khoản root thì bạn có thể sử dụng như sau.

Chuyển sang user root

– Tài khoản người dùng được thêm vào trong quá trình cài đặt được đặt thành tài khoản quản trị. Sử dụng sudo để chuyển sang shell của tài khoản root như sau.

ubuntu@localhost:~$ sudo -s
[sudo] password for ubuntu: # tự nhập mật khẩu
root@localhost:/home/ubuntu# # đã chuyển sang user root

Đặt password cho user root

– Đặt pass cho user root.

ubuntu@localhost:~$ sudo passwd root
[sudo] password for ubuntu: # tự nhập mật khẩu
New password: # đặt mật khẩu gốc
Retype new password: # xác nhận
passwd: password updated successfully

– Có thể chuyển sang tài khoản root bằng lệnh su.

ubuntu@localhost:~$ su -
Password: # nhập mật user root
root@localhost:~# # đã chuyển sang user root

Hạn chế [su] chuyển sang user root

– Tốt hơn hết hãy hạn chế các user khác có thể [su]

– Đối với lệnh hạn chế [su], hãy đặt như sau.

root@localhost:~# vi /etc/pam.d/su

# Thêm nhóm cho phép chạy lệnh [su] bằng cách thêm vào file dòng sau.

auth required pam_wheel.so group=adm

# thêm người dùng được phép chạy [su] vào nhóm bạn đã đặt ở trên

root@localhost:~# usermod -aG adm ubuntu