Kiểm tra dịch vụ trên LINUX CentOS 7

bởi | CentOS 7, LPI

Home » LPI » CentOS 7 » Kiểm tra dịch vụ trên LINUX CentOS 7

Hiển thị trạng thái các dịch vụ

# hiển thị danh sách các dịch vụ đang chạy

[root@thanhdd ~]# systemctl -t service

# Hiển thị danh sách tất cả các dịch vụ

[root@thanhdd ~]# systemctl list-unit-files -t service

Dừng và tắt tự động chạy cho một dịch vụ nếu không cần

[root@thanhdd ~]# systemctl stop postfix

[root@thanhdd ~]# systemctl disable postfix

Kiểm tra trạng thái dịch vụ:

[root@thanhdd ~]# systemctl status postfix

Chạy dịch vụ sau khi stop:

[root@thanhdd ~]# systemctl start postfix

Chạy dịch vụ sau khi khởi động hệ thống

[root@thanhdd ~]# systemctl enable postfix

dịch vụ SysV

Có một số dịch vụ SysV. Chúng được điều khiển bởi chkconfig và list ra như sau.

[root@thanhdd ~]# chkconfig --list

# exmaple, tắt và cài đặt tự động khởi động cho netconsole. on hoặc off cấu hình để chạy ở cấp độ 2, 3, 4, 5 => Tương đương chạy cùng hệ thống

[root@thanhdd ~]# chkconfig netconsole off

mở và cài đặt tự động khởi động cho netconsole

[root@thanhdd ~]# chkconfig netconsole on