Add Repo – Thêm kho lưu trữ trên LINUX CentOS 7

bởi | CentOS 7, LPI

Home » LPI » CentOS 7 » Add Repo – Thêm kho lưu trữ trên LINUX CentOS 7

Thêm một số kho lưu trữ bên ngoài hữu ích để cài đặt các phần mềm hữu ích.

Cài đặt một plugin để thêm các ưu tiên vào từng kho đã cài đặt.

[root@dlp ~]# yum -y install yum-plugin-priorities

# set [priority = 1] thành kho lưu trữ chính thức
[root@dlp ~]# sed -i -e "s/\]$/\]\npriority=1/g" /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo

Thêm kho EPEL được cung cấp từ dự án Fedora

[root@dlp ~]# yum -y install epel-release

# set [priority=5]
[root@dlp ~]# sed -i -e "s/\]$/\]\npriority=5/g" /etc/yum.repos.d/epel.repo

# đối với cách khác, hãy đổi thành [enabled=0] và chỉ sử dụng khi cần
[root@dlp ~]# sed -i -e "s/enabled=1/enabled=0/g" /etc/yum.repos.d/epel.repo

# if [enable = 0], hãy nhập lệnh để sử dụng kho lưu trữ
[root@dlp ~]# yum --enablerepo=epel install [Package]

Thêm Kho lưu trữ bộ sưu tập phần mềm CentOS SCLo

[root@dlp ~]# yum -y install centos-release-scl-rh centos-release-scl

# set [priority=10]
[root@dlp ~]# sed -i -e "s/\]$/\]\npriority=10/g" /etc/yum.repos.d/CentOS-SCLo-scl.repo
[root@dlp ~]# sed -i -e "s/\]$/\]\npriority=10/g" /etc/yum.repos.d/CentOS-SCLo-scl-rh.repo

# đối với cách khác, hãy đổi thành [enabled=0] và chỉ sử dụng khi cần
[root@dlp ~]# sed -i -e "s/enabled=1/enabled=0/g" /etc/yum.repos.d/CentOS-SCLo-scl.repo
[root@dlp ~]# sed -i -e "s/enabled=1/enabled=0/g" /etc/yum.repos.d/CentOS-SCLo-scl-rh.repo

# if [enable = 0], hãy nhập lệnh để sử dụng hệ thống lưu trữ
[root@dlp ~]# yum --enablerepo=centos-sclo-rh install [Package]
[root@dlp ~]# yum --enablerepo=centos-sclo-sclo install [Package]

Thêm Kho lưu trữ RPM của Remi, nơi cung cấp nhiều gói hữu ích

[root@dlp ~]# yum -y install http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

# set [priority=10]
[root@dlp ~]# sed -i -e "s/\]$/\]\npriority=10/g" /etc/yum.repos.d/remi-safe.repo

# đối với cách khác, hãy đổi thành [enabled=0] và chỉ sử dụng khi cần
[root@dlp ~]# sed -i -e "s/enabled=1/enabled=0/g" /etc/yum.repos.d/remi-safe.repo

# if [enable = 0], hãy nhập lệnh để sử dụng hệ thống lưu trữ
[root@dlp ~]# yum --enablerepo=remi-safe install [Package]

Xóa 1 kho repo

[root@thanhdd ~]# ls /etc/yum.repos.d/

CentOS-Base.repo CentOS-x86_64-kernel.repo remi-php70.repo
CentOS-CR.repo epel.repo remi-php71.repo
CentOS-Debuginfo.repo epel-testing.repo remi-php72.repo
CentOS-fasttrack.repo remi-glpi91.repo remi-php73.repo
CentOS-Media.repo remi-glpi92.repo remi-php74.repo
CentOS-SCLo-scl.repo remi-glpi93.repo remi-php80.repo
CentOS-SCLo-scl-rh.repo remi-glpi94.repo remi-php81.repo
CentOS-Sources.repo remi-modular.repo remi.repo
CentOS-Vault.repo remi-php54.repo remi-safe.repo

VD để xóa kho epel repo:

[root@thanhdd ~]# rm /etc/yum.repos.d/epel.repo /etc/yum.repos.d/epel-testing.repo