Cài đặt vim trên LINUX CentOS 7

bởi | CentOS 7, LPI

Home » LPI » CentOS 7 » Cài đặt vim trên LINUX CentOS 7

Cài đặt và cấu hình vim tiện lợi hơn vi

Cài đặt vim

[root@thanhdd ~]# yum -y install vim-enhanced

Set alias thay thế vim cho vi

Áp dụng cho người dùng bên dưới. Nếu áp dụng cho tất cả người dùng, hãy viết cài đặt tương tự trong vi .bashrc

[root@thanhdd ~]# vi /etc/profile
# add thêm một dòng
alias vi='vim'
[root@thanhdd ~]# source /etc/profile  # reload

Định cấu hình vim

Áp dụng cho người dùng bên dưới. Nếu áp dụng cho tất cả người dùng, hãy viết cùng một cài đặt trong /etc/vimrc một số cài đặt được áp dụng theo mặc định.

[root@thanhdd ~]# vi ~/.vimrc

“sử dụng chức năng mở rộng của vim tương thích với vi (không tương thích: nocompatible)
set nocompatible

“chỉ định mã hóa
set encoding=euc-jp

“chỉ định mã hóa tệp
set fileencodings=iso-2022-jp,sjis

“chỉ định định dạng tệp
set fileformats=unix,dos

“sao lưu
“nếu không, hãy chỉ định [set nobackup]
set backup

“chỉ định thư mục sao lưu
set backupdir=~/backup

“lấy 50 lịch sử tìm kiếm
set history=50

” bỏ qua trường hợp
set ignorecase

“riêng biệt Capital nếu bạn kết hợp nó trong các từ tìm kiếm

set smartcase

“đánh dấu các từ phù hợp
“nếu không, hãy chỉ định [set nohlsearch]
set hlsearch

“sử dụng tìm kiếm gia tăng
“nếu không, hãy chỉ định [set noincsearch]
set incsearch

“hiển thị số dòng
“nếu không, hãy chỉ định [set nonumber]
set number

“Hình dung dấu ngắt ($) hoặc tab (^ I)
set list

“đánh dấu ngoặc đơn
set showmatch

“không chèn LF vào cuối tệp
set binary noeol

“bật tự động thụt lề
“nếu không, hãy chỉ định [noautoindent]
set autoindent

“hiển thị màu hiển thị
“nếu không, hãy chỉ định [tắt cú pháp]
syntax on

“thay đổi màu sắc cho nhận xét nếu nó được đặt [cú pháp bật]
highlight Comment ctermfg=LightCyan

“quấn dòng
“nếu không, hãy chỉ định [set nowrap]
set wrap

Xóa cài đặt vim

“Check có cài đặt vim không
[root@thanhdd ~]# vim –version

“Unistall
[root@thanhdd ~]# yum remove -y vim