Cài đặt Ubuntu 22.04 LTS

bởi | LPI, Ubuntu

Home » LPI » Ubuntu » Cài đặt Ubuntu 22.04 LTS

Download Ubuntu 22.04 LTS

Tải xuống Ubuntu 22.04 từ trang web sau.
https://ubuntu.com/download/server

Burn DVD để cài đặt Ubuntu 22.04

Tạo một đĩa DVD để cài đặt Ubuntu.
– Đưa đĩa DVD trắng vào ổ đĩa DVD. Tiếp theo, nhấp chuột phải vào image ISO của Ubuntu và chọn [Burn Disk image] trong menu.

– Click vào nút [Burn] để bắt đầu ghi.

– Sau khi ghi xong, lấy đĩa DVD ra khỏi ổ đĩa và nhấp vào nút [Đóng]. Tiếp theo, tiến hành cài đặt Ubuntu.

Install Ubuntu 22.04 Server

– Đưa đĩa cài đặt Ubuntu 22.04 vào và khởi động lại server cần cài đặt của bạn. Tiếp theo nhấn phím tùy theo hãng của server để vào BIOS. Chọn boot từ DVD trong tùy chỉnh BIOS

– Tiếp theo, chọn ngôn ngữ của bạn và tiến hành bước tiếp theo

– Chọn cài đặt Ubuntu Server hoặc Ubuntu Server minimzed

– Đây là phần cấu hình mạng. Nếu máy chủ DHCP tồn tại trong mạng cục bộ của bạn, địa chỉ IP sẽ được gán tự động.

– Đặt URL máy chủ proxy nếu bạn cần. Nếu không cần thiết, bạn có thể tiếp tục để trống.

– Nhập URL mirror Server để nhận các gói từ đó. Nói chung, nó được cấu hình tự động gần nhất bằng cách phát hiện vị trí của bạn

– Cấu hình phân vùng ổ cứng. Nếu không có yêu cầu cụ thể, có thể tiếp tục cài đặt mặc định.

– Đây là bản tóm tắt cấu hình phân vùng ổ cứng. Nếu tất cả đều OK, hãy chọn [Done] và chuyển sang bước tiếp theo.

– Cần phải xác nhận vì tất cả dữ liệu hiện có trong ổ cứng đã chọn đều được fomat. Nếu OK, hãy chọn [Continue].

– Chọn Upgrade to Ubuntu Pro. Nếu không cần, chọn [Continue] để Skip for now.

– Đặt tài khoản người dùng quản trị. Nhập bất kỳ tên người dùng và mật khẩu nào bạn thích

– Chọn cài đặt OpenSSH hay không trong quá trình cài đặt này.

– Chọn applications hoặc software environment thường được sử dụng trên Server. Nếu bạn không có yêu cầu cụ thể, bạn có thể tiếp tục mà không cần chọn bất kỳ mục nào.

– Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, chọn [Reboot Now] để khởi động lại server.

– Sau khi khởi động lại server, đăng nhập bằng người dùng và mật khẩu bạn đã đặt trong quá trình cài đặt. Nếu đăng nhập bình thường, quá trình cài đặt Ubuntu Server của bạn đã hoàn tất thành công.

Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 5.15.0-105-generic x86_64)

 * Documentation: https://help.ubuntu.com
 * Management:   https://landscape.canonical.com
 * Support:    https://ubuntu.com/pro

 System information as of Wed Apr 24 08:24:53 AM UTC 2024

 System load: 0.43359375    Processes:       242
 Usage of /:  29.9% of 9.75GB  Users logged in:    0
 Memory usage: 9%        IPv4 address for ens33: 192.168.64.134
 Swap usage:  0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

19 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro statusThe programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo ".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@localhost:~$