Update hệ điều hành LINUX

bởi | LPI

Home » LPI » Update hệ điều hành LINUX

Update System CentOS 7

# yum -y update

Update System CentOS Stream 8

# dnf -y upgrade

Update System Rocky Linux 8

# dnf -y upgrade

Update System Ubuntu

+ Update List first:
# sudo apt update

+ Update System
# sudo apt upgrade