Sử Dụng VI Editor

bởi | LPI

Home » LPI » Sử Dụng VI Editor

– Các Editor ở giao diện dòng lệnh thông dụng sử dụng trong môi trường linux: VI,
VIM, NANO, Emacs.
– GEDIT chương trình hiểu chỉnh văn bảng ở giao diện đồ họa
– Chương trình VI chỉ có 2 màu trắng và đen. Chương trình VIM thì hỗ trợ nhiều
màu sắc hơn. VI có 2 mode hoạt động cơ bản: là “Command”, “Insert” mode
– Thao tác cơ bản trên chương trình VI
+ Mặc định khi mới mở file thì sẽ ở command mode.
+ Dùng phím “I” hoặc “A” hoặc “O” để chuyển từ Command mode —> Insert
mode
+ Dùng phím “ESC” Insert mode —> Command mode
+ Để hiện thị vị trí nhập lệnh sử dụng phím “Shift cộng dấu :
– Một số câu lệnh thường được sử dụng Command mode
o save file and quit: wq hoac x!
o Thoát ra và không lưu lại: q!
o Xóa một hàng : dd
o Muốn copy một hàng : YY
o Dán : P
o Tìm một chữ nào đó: ?User hoac /User
n ( không viết hoa) —> lùi lại
N ( Viết hoa) —> tiếp theo
o Hiển thị số dòng : set number
o Muốn chuyển đến dòng thứ 100: sau khi gõ lệnh “set number”, gõ số 100
o Bấm phim “u” ==> undo
o Xóa đi dòng thứ 50, vào command mode, nhập vào “50d”
o Xóa từ dòng thứ 1 —> dòng thứ 10, vào command mode, nhập vào
“1,10d”