Sử dụng apt quản lý ứng dụng Ubuntu và Debian

bởi | LPI, Ubuntu

Home » LPI » Ubuntu » Sử dụng apt quản lý ứng dụng Ubuntu và Debian

Sử dụng câu lệnh apt để quản lý ứng dụng trong máy Linux thuộc dòng họ Debian

+ Kiểm tra thông số Reposistory
root@thanhdd:~# cd /etc/apt
root@thanhdd:/etc/apt# ls
listchanges.conf sources.list trusted.gpg
# Để xem các Repo có trong máy
cat sources.list

+ Các câu lệnh để update và upgrade máy linux Ubuntu
# update các repo
root@thanhdd:~# apt-get update
hoặc root@thanhdd:~# apt update
# update các software
root@thanhdd:~# apt-get upgrade -y
hoặc root@thanhdd:~# apt upgrade -y
# update hệ điều hành lên phiên bản mới
root@thanhdd:~# apt-get dist-upgrade -y
Sau đó reboot, và chạy lệnh sau để nâng cấp lên Ubuntu 22.04:
sudo do-release-upgrade

+ Để cài đặt chương trình bằng apt
root@thanhdd:~# apt-get install package1 package2

+ Sử dụng apt để download chương trình và không cài đặt với biến số ” -d ”
root@thanhdd:~# apt-get install -d package1

+ Để cài đặt lại chương trình với phiên bản mới hơn
root@thanhdd:~# apt-get install package1 --reinstall

+ Để xóa chương trình ta dùng option “remove” hoặc “purge”
root@thanhdd:~# apt-get remove package
=> Ta sẽ xóa chương trình và vẫn giữ các file cấu hình
root@thanhdd:~# apt-get purge package
=> Ta sẽ xóa chương trình và cả file cấu hình.

+ Để xóa các chương trình không cần thiết.
root@thanhdd:~# apt clean
root@thanhdd:~# apt autoremove
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2057 not upgraded.

+ Để tìm kiếm thông tin về chương trình ta muốn cài đặt
root@thanhdd:~# apt-cache search proftpd

+ Để tìm kiếm thông tin các chương trình với tên bắt đầu là “nginx”
root@thanhdd:~# apt-cache pkgnames nginx
nginx-common
nginx-doc
nginx-full
nginx-extras
nginx-light
nginx

+ Để xem toàn bộ thông tin của chương trình “nginx-common”
root@thanhdd:~# apt-cache show nginx-common
root@thanhdd:~# apt show firefox

+ Để xác định các chương trình phụ thuộc để cài đặt chương trình
root@thanhdd:~# apt-cache showpkg htop
root@thanhdd:~# apt depends glances

+ Tìm kiếm và cài đặt các chương trình phụ thuộc để chuẩn bị cài đặt vsftpd
root@thanhdd:~# apt-get build-dep vsftpd

+ Để download mã nguồn chương trình
root@thanhdd:~# apt-get source htop

+ Install .Deb Package
apt deb atom-amd64.deb