Quản Lý Ứng Dụng Với DNF

bởi | CentOS 8, LPI

Home » LPI » CentOS 8 » Quản Lý Ứng Dụng Với DNF

Sử dụng chương trình DNF thay thế cho YUM để quản lý software.

Khái niệm

+ DNF là chương trình thay thế cho YUM.
+ DNF là chương trình quản lý ứng dụng mặc định ở trong CENTOS8, RHEL8, Fedora 22
+ Cách sử dụng của DNF khá tương đồng so với YUM.

Thực hành sử dụng DNF để quản lý chương trình trong máy Centos 8

+ Kiểm tra chương trình đã cài đặt và sẵn sàng để cài đặt thêm
[root@thanhdd ~]# dnf list
# Để đếm có bao nhiêu chương trình đã cài đặt và sẵn sàng để cài đặt thêm
[root@thanhdd ~]# dnf list | wc -l

+ Kiểm tra các chương trình đã cài đặt
[root@thanhdd ~]# dnf list installed
# Để đếm có bao nhiêu
[root@thanhdd ~]# dnf list installed | wc -l
# Xem từ từ
[root@thanhdd ~]# dnf list installed | more

+ Kiểm tra các chương trình sẵn sàng được cài đặt và cập nhật
[root@thanhdd ~]# dnf list available
[root@thanhdd ~]# dnf list available | wc -l
+ Tìm kiếm thông tin chương trình bằng câu lệnh “dnf search”
[root@thanhdd ~]# dnf search httpd
[root@thanhdd ~]# dnf search docker

+ Tìm kiếm thông tin chương trình có sử dụng câu lệnh (ifconfig) bằng “dnf provides”
[root@thanhdd ~]# dnf provides */ifconfig
Last metadata expiration check: 0:34:15 ago on Wed 01 Jun 2022 02:01:47 AM +07.
net-tools-2.0-0.52.20160912git.el8.x86_64 : Basic networking tools
Repo : baseos
Matched from:
Filename : /usr/sbin/ifconfig
Như vậy để sử dụng câu lệnh ifconfig cần download trương trình net-tools

+ Để cài đặt chương trình ta dùng “dnf install”
[root@thanhdd ~]# dnf install httpd

+ Để download chương trình và không cài đặt. Download tại thư mục hiện hành thực hiện câu lệnh
[root@thanhdd ~]# dnf download httpd

+ Để tìm kiếm thông tin của chương trình
[root@thanhdd ~]# dnf info httpd

+ Để kiểm tra hệ thống có những thông tin update mới
[root@thanhdd ~]# dnf check-update

+ update toàn bộ chương trình
[root@thanhdd ~]# dnf upgrade

+ Để update một chương trình
[root@thanhdd ~]# dnf upgrade httpd

+ Để upgrade máy tính tối thiểu, chỉ cập nhật các gói bảo mật
[root@thanhdd ~]# sudo dnf upgrade-minimal

+ Để remove chương trình ta dùng “dnf remove”
[root@thanhdd ~]# dnf remove httpd

+ Để remove các chương trình phụ thuộc không còn sử dụng nữa
[root@thanhdd ~]# dnf autoremove

+ Để xóa cache chương trình
[root@thanhdd ~]# dnf clean all

+ Kiểm tra các Repo đang có trong máy
[root@thanhdd ~]# dnf repolist all

+ Kiểm tra các Repo đang được kích hoạt ở trong máy sử dụng ở trong máy
[root@thanhdd ~]# dnf repolist

+ Liệt kê và Cài đặt Gói Nhóm
# liệt kê tất cả các gói nhóm bằng lệnh:
[root@thanhdd ~]# dnf grouplist
# cài đặt gói Nhóm cụ thể bằng lệnh:
[root@thanhdd ~]# dnf groupinstall ‘Development Tools’
# nhật gói Nhóm bằng lệnh:
[root@thanhdd ~]# dnf groupupdate ‘Development Tools’
# xóa gói nhóm bằng lệnh
[root@thanhdd ~]# dnf groupremove ‘Development Tools’