Quản Lý Dịch Vụ – LINUX

bởi | LPI

Home » LPI » Quản Lý Dịch Vụ – LINUX

Nắm được cách để khởi động và dừng dịch vụ trong hệ điều hành linux

Các phần trong bài lab:
+ Khởi động và Dừng một dịch vụ đối với các phiên bản LINUX cũ từ CentOS 6 trở về
+ Quản lý dịch vụ trong quá trình khởi động máy tính.

Khởi động và Dừng một dịch vụ

– Kiểm tra port của một ứng dụng
+ Kiểm tra dịch vụ openssh đã cài chưa
[root@thanhdd ~]# rpm -qa | grep -i openssh*
+ Kiểm tra port dịch vụ đã mở chưa
[root@thanhdd ~]# netstat -ltunp | grep ssh

– Tìm vị trí file thực thi khởi động một dịch vụ
[root@thanhdd ~]# locate netconsole
=> “/etc/rc.d/init.d/netconsole” file scritps để start|stop|restart dịch vụ netconsole

– Các file thực thi quan trọng ở vị trí “/etc/rc.d/init.d/” và “/etc/init.d”
[root@thanhdd ~]# ls -ld /etc/init.d
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov 27 20:33 /etc/init.d -> rc.d/init.d

– Khảo sát các tính năng của scripts
[root@thanhdd ~]# /etc/init.d/netconsole start
[root@thanhdd ~]# /etc/init.d/netconsole stop
[root@thanhdd ~]# /etc/init.d/netconsole status
[root@thanhdd ~]# /etc/init.d/netconsole stop/start
or
[root@thanhdd ~]# /etc/rc.d/init.d/netconsole stop/start/status

Quản lý dịch vụ trong quá trình khởi động máy tính

– Câu lệnh quản lý dịch vụ lúc máy khởi động
+ Redhat/Centos —-> chkconfig
+ Ubuntu/Debian —-> sysv-rc-conf hoặc update-rc.d

– Khảo sát các INIT của máy Linux
[root@thanhdd ~]# vi /etc/inittab
=> cho phép chỉnh sửa giá trị init default của máy (đối với các phiên bản LINUX cũ từ CentOS 6 trở về)
[root@thanhdd ~]# runlevel
N 3
=> máy linux đang mặc định sử dụng là init 3

– Sử dụng chkconfig để quản lý quá trình boot của máy
[root@thanhdd ~]# chkconfig --list | more
=> liệt kê các dịch vụ được quản lý trong lúc boot của máy

+ [root@thanhdd ~]# chkconfig --list | grep -i netconsole
netconsole 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
=> dịch vụ netconsole start ở run level 2,3,4,5

+ [root@thanhdd ~]# chkconfig --del netconsole
=> remove dịch vụ netconsole khởi sự quản lý của chkconfig

+ [root@thanhdd ~]# chkconfig --add netconsole
=> thêm dịch vụ netconsole vào trong chkconfig

+ [root@thanhdd ~]# chkconfig --level 2 netconsole off
=> tắt dịch vụ netconsole ở runlevel 2 ( init 2 )

+ [root@thanhdd ~]# chkconfig --list | grep -i netconsole
=> kiểm tra lại quá trình khởi động theo các init

+ [root@thanhdd ~]# chkconfig --level 2345 netconsole off
hoặc [root@thanhdd ~]# chkconfig netconsole off
=> tắt dịch vụ netconsole ở runlevel 2 3 4 5

+ [root@thanhdd ~]# chkconfig --level 2345 netconsole on
hoặc [root@thanhdd ~]# chkconfig netconsole on
=> start dịch vụ netconsole ở runlevel 2 3 4 5