Động từ hành động

bởi | English, grammar

Home » English » grammar » Động từ hành động

Action Verbs

– Action verbs express action and are the most common verbs.

– Action verbs need s at the end with third-person, singular subjects.
He eats bread.
She walks to the station.
It floats on the sea.

– Negative sentences need do not, does not, or did not.
I do not eat bread.
He does not eat bread.
You did not walk to the station.
It does not float on the sea.

– Interrogative sentences begin with do, does, or did.
Do you eat bread?
Does he eat bread?
Does she walk to the station?
Did they finish it?

– Do not can be shortened to don’t, does not to doesn’t, and did not to didn’t.
I don’t eat bread.
She doesn’t walk to the station.
It doesn’t float on the sea.
They didn’t finish it.
– Remember the variations of action verbs:

Excercise

Questions

Correct the verb errors in the sentences below. Some sentences may be correct as is.
1) I runs a marathon.
2) You look sleepy.
3) She do not dance.
4) Does you leave today?
5) We don’t stay here.
6) It come with rice.

Answers

1) runs -> run
3) do -> does
4) Does -> Do
6) come -> comes

Động từ hành động

– Động từ hành động thể hiện hành động và là những động từ phổ biến nhất.

– Động từ hành động cần s ở cuối với chủ ngữ ở ngôi thứ ba, số ít.
+ He eats bread.
+ She walks to the station.
+ It floats on the sea.

– Câu phủ định do not, dose not, hoặc did not.
+ I do not eat bread.
+ He does not eat bread.
+ You did not walk to the station.
+ It does not float on the sea.

– Câu nghi vấn bắt đầu bằng do, does, hoặc did.
+ Do you eat bread?
+ Does he eat bread?
+ Does she walk to the station?
+ Did they finish it?

– Do not có thể được rút ngắn thành don’t, does not thành doesn’t, và did not thành didn’t.
+ I don’t eat bread.
+ She doesn’t walk to the station.
+ It doesn’t float on the sea.
+ They didn’t finish it.

– Ghi nhớ các biến thể của động từ hành động: