Cài Đặt Oracle Java từ source – Ubuntu Server

bởi | LPI, Ubuntu

Home » LPI » Ubuntu » Cài Đặt Oracle Java từ source – Ubuntu Server

Cài Đặt Oracle Java – Ubuntu Server

# Cài đặt các thành phần liên quan
thanhdd@thanhdd:~$ sudo apt install wget libasound2 libasound2-data mlocate

# Tải source cài đặt từ máy window vào ubuntu server

PS C:\Users\thanhdd-HP\Downloads> scp C:\Users\thanhdd-HP\Downloads\jdk-11.0.14_linux-x64_bin.deb thanhdd@192.168.126.203:/home/thanhdd

# Cài đặt
thanhdd@thanhdd:~$ sudo dpkg -i jdk-11.0.14_linux-x64_bin.deb

# Tìm fonder bin của java
thanhdd@thanhdd:~$ locate java | grep bin
thanhdd@thanhdd:~$ ls usr/lib/jvm/jdk-11/bin/

# Bây giờ cung cấp vị trí của Java cho Ubuntu bằng các lệnh sau
thanhdd@thanhdd:~$ update-alternatives –install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/jdk-11/bin/java 2
thanhdd@thanhdd:~$ update-alternatives –config java

hoặc chọn đúng Java
thanhdd@thanhdd:~$ locate jar | grep bin
thanhdd@thanhdd:~$ ls usr/lib/jvm/jdk-11/bin/
thanhdd@thanhdd:~$ update-alternatives –install /usr/bin/jar jar /usr/lib/jvm/jdk-11/bin/jar 2

thanhdd@thanhdd:~$ locate javac | grep bin
thanhdd@thanhdd:~$ ls usr/lib/jvm/jdk-11/bin/
thanhdd@thanhdd:~$ update-alternatives –install /usr/bin/javac javac /usr/lib/jvm/jdk-11/bin/javac 2
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/jdk-11/bin/javac to provide /usr/bin/javac (javac) in auto mode

# Bây giờ hãy đặt phiên bản đã cài đặt làm phiên bản mặc định của java
thanhdd@thanhdd:~$ update-alternatives –set jar /usr/lib/jvm/jdk-11/bin/jar
thanhdd@thanhdd:~$ update-alternatives –set javac /usr/lib/jvm/jdk-11/bin/javac

thanhdd@thanhdd:~$ java –version
java version “11.0.14” 2022-01-18 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment 18.9 (build 11.0.14+8-LTS-263)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.14+8-LTS-263, mixed mode)

# Đặt các biến JAVA_HOME và PATH cho mọi người dùng trong hệ thống Linux
thanhdd@thanhdd:~$ vi /etc/profile.d/jdk.sh
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk-11
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
# kích hoạt cài đặt đường dẫn mới ngay lập tức
thanhdd@thanhdd:~$ source /etc/profile.d/jdk.sh

# Khởi động lại server ubuntu
thanhdd@thanhdd:~$ init 6

# Kiểm tra

thanhdd@thanhdd:~$ env | grep -i path
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin:/usr/lib/jvm/jdk-11/bin

thanhdd@thanhdd:~$ java
thanhdd@thanhdd:~$ java –version
java 11.0.14 2022-01-18 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment 18.9 (build 11.0.14+8-LTS-263)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.14+8-LTS-263, mixed mode)