Menu Đóng

Kiểm tra dịch vụ trên LINUX CentOS 7

Hiển thị trạng thái các dịch vụ

# hiển thị danh sách các dịch vụ đang chạy

[root@thanhdd ~]# systemctl -t service

# Hiển thị danh sách tất cả các dịch vụ

[root@thanhdd ~]# systemctl list-unit-files -t service

Dừng và tắt tự động chạy cho một dịch vụ nếu không cần

[root@thanhdd ~]# systemctl stop postfix

[root@thanhdd ~]# systemctl disable postfix

Chạy lại 1 dịch vụ sau khi đã stop

[root@thanhdd ~]# systemctl enable postfix

dịch vụ SysV

Có một số dịch vụ SysV. Chúng được điều khiển bởi chkconfig và list ra như sau.

[root@thanhdd ~]# chkconfig --list

# exmaple, tắt và tắt cài đặt tự động khởi động cho netconsole

[root@thanhdd ~]# chkconfig netconsole off

mở và cài đặt tự động khởi động cho netconsole

[root@thanhdd ~]# chkconfig netconsole on

Related Posts